221-0938/03 – Spřažené konstrukce mostů a pozemních staveb (Dr) (SKM-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace spřažených konstrukcí mostů a pozemních staveb. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje všeobecný přehled o chování spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů, vlastnostech ocelových materiálů a betonů vhodných pro ocelobetonové konstrukce, včetně jejich vzájemné interakce, o stavu normalizace v oboru ocelobetonových konstrukcí a mostů v Evropě, o problematice spřažení, metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků, spojů a konstrukčních systémů. Podrobně je pozornost věnována zejména otázkám stability, boulení, spřažení, vzájemnému spolupůsobení, problematice teplotních a reologických vlivů, problematice návrhu podle teorie II. řádu, plasticitě, požární odolnosti a modelování pomocí MKP. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními zásadami optimalizovaného návrhu a konstrukčního řešení progresivních ocelobetonových konstrukcí a mostů, včetně problematiky výroby, montáže a provozování.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4 : Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [2] ČSN EN 1994-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty [3] ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [4] ČSN EN 1993-2 (73 6205) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty [5] ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn [6] ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava

Doporučená literatura:

[7] Studnička, J. : Ocelobetonové konstrukce 20, ČVUT Praha, 2005. [8] Studnička, J. : Ocelové konstrukce, ČVUT Praha, 2006. [9] Wald: Prvky ocelových konstrukcí – Příklady podle Eurokódů, ČVUT, 1998-2005 [10] Macháček, J.: Ocelové konstrukce 20. Patrová budova, ČVUT Praha, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Evropská normalizace v oboru. Metody navrhování a posuzování spolehlivosti spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů. Stabilitní problémy prvků a systémů ocelobetonových konstrukcí. Plasticita, plastická globální analýza. Navrhování OK podle teorie II. řádu. Tuhé a poddajné spřažení, prvky spřažení. Reologické a teplotní vlivy. Obetonované ocelové prvky, duté prvky vyplněné betonem, soudržnost. Modelování MKP. Požární odolnost ocelobetonových konstrukcí, modelování a tepelně technické výpočty požární odolnosti. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní