221-0938/03 – Composite Structures of Bridges and Building Constructions (SKM-Dr.)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to develop the knowledge and skills in the area of design, reliability assessment and realization of composite steel and concrete structures. Student has to obtain and prove an adequate general overview of solved problems. Student also has to work out the individual project related to the scope of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět poskytuje všeobecný přehled o chování spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů, vlastnostech ocelových materiálů a betonů vhodných pro ocelobetonové konstrukce, včetně jejich vzájemné interakce, o stavu normalizace v oboru ocelobetonových konstrukcí a mostů v Evropě, o problematice spřažení, metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků, spojů a konstrukčních systémů. Podrobně je pozornost věnována zejména otázkám stability, boulení, spřažení, vzájemnému spolupůsobení, problematice teplotních a reologických vlivů, problematice návrhu podle teorie II. řádu, plasticitě, požární odolnosti a modelování pomocí MKP. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními zásadami optimalizovaného návrhu a konstrukčního řešení progresivních ocelobetonových konstrukcí a mostů, včetně problematiky výroby, montáže a provozování.

Compulsory literature:

1. Sanpaolesi, L., Croce, P.: Design of bridges, Handbook 4, Leonardo da Vinci pilot project CZ/02/B/F/PP-134007, Pisa, 2005

Recommended literature:

1. Pechal, A.: Bridges. Ing. Antonín Pechal, CSc. Publishing, Brno, Czech Republic, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. 2. Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003 3. Wai-Fah Chen, Lian Duan: Bridge Engeneering Handbook, CRC Press, 1999 4. EN 1993-1-1: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings 2005. 5. EN 1990: Eurocode: Basis of structural design, 2002 6. EN 1991: Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges, 2003 7. EN 1993-2: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Design of bridges

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Other requirements

-----------------------------

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of this course is to develop the knowledge and skills in the area of design, reliability assessment and realization of composite steel and concrete structures. Student has to obtain and prove an adequate general overview of solved problems. Student also has to work out the individual project related to the scope of the thesis.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner