221-0940/03 – Teplotně zatížené konstrukce (TZK-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování a posuzování spolehlivosti prutových, plošných a prostorových konstrukcí dopravních, pozemních a průmyslových staveb zatížených teplotou. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Analýza stavebních prvků a konstrukcí na účinky nelineární změny teplot, stacionární a nestacionární teplotní pole, metody řešení napjatosti a přetvoření prvků a konstrukcí.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení –Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI 08/2004, opr. 1, 12/2006 [2] ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou, ČNI 05/2005 [3] Šorin, S.N. Sdílení tepla. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1968. [4] Wald F. a kol.:Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem, ČVUT Praha, Praha 2002

Doporučená literatura:

[5] ČSN 73 12 30: Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty. Vydavatelství norem Praha, 1990 [6] Bradáčová I. a kol. Stavby a jejich požární bezpečnost, ČKAIT, Praha 1999 [7] Čajka, R. Teoretické vztahy a numerické řešení nestacionárního teplotního pole, manuál k programu Nonstac. Ostrava, 1996 [8] Sazima, Kmoníček, Schneller a kol.: Teplo. Technický průvodce 2. SNTL Praha, 1989 [9] Buchanan, A.H.: Structural Design for Fire Safety. John Wiley & Sons, New edition 2001, ISBN 0-4718-9060-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Teplotní zatížení, vliv kolísání denních a ročních teplot. Teplotní změny od technologických zařízení, hydratační teplo. Zatížení požárem, požární křivky a jejich modely. Teplotní roztažnost materiálů z betonu, oceli a dřeva, vliv teploty. Změny přetvárných a pevnostních charakteristik materiálů s ohledem na růst teploty. Stacionární a nestacionární teplotní pole plošných a prostorových konstrukcí. Metody řešení teplotních polí, vliv nelinearity teplotních charakteristik. Vliv lineární a nelineární změny teploty po průřezu na staticky určité a neurčité konstrukce. Dilatace nosných konstrukcí, změny napjatosti a přetvoření. Vliv uložení a podepření na napjatost konstrukčních prvků. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.