221-0942/03 – Stavby na poddolovaném území (Dr.) (SNPÚ-Dr)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace staveb na území zasaženém účinky hlubinné těžby. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje uchazeče se zásadami hlubinného dobývání ve vztahu ke stavebním objektům a účinky tohoto hlubinného dobývání na povrch prostřednictvím parametrů poklesové kotliny. Podle platné normy ČSN 73 0039 provádí kategorizaci stavenišť a na základě daných parametrů stanovuje podmínky pro stavby. Seznamuje posluchače se zásadami návrhu stavebních objektů na principech podle dělení na tuhé, poddajné a smíšené objekty. Dále řeší účinky spojitého přetvoření terénu, tření v základové spáře, zvýšený zemní tlak, aplikace kluzných spár, účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy, zajišťování zděných a panelových objektů, železobetonové a ocelové konstrukce, halové objekty a jeřábové dráhy, betonové a ocelové mosty, silnice a železnice, stožáry, vodohospodářská díla, rektifikace objektů a zajišťování stávajících objektů.

Povinná literatura:

[1] ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem, Praha 1989. [2] Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991. [3] Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996. [4] Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky, Ostrava 1999. [5] Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991. [5] Solař J.: Sanace zděných objektů po povodni. Tepelná ochrana budov č. 5/2002. [6] Bažant Z., Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, březen 2002.

Doporučená literatura:

[5] Luetkens, O., Bauen im Bergbaugebiet. Vyd. II., Springer Verlag, Berlin Göttingen, Heidelberg 1957. [6] Kubečka, K., Čajka R., Současné materiály pro provádění kluzných spár v podloží staveb. Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Seminář, Praha, 13.září 2004, Masarykova kolej ČVUT. Str. 92-98. [7] Kubečka, K., Čajka, R., Centner, Asfaltové pásy nejen na střeše (část 1.). Časopis Střechy, fasády, izolace 10/2005, ISSN 1212-0111, strana 32-33. [8] Kubečka, K., Čajka R., Centner, Asfaltové pásy nejen na střeše (část 2.). Časopis Střechy, fasády, izolace 11/2005, ISSN 1212-0111, strana 48-49. [9] SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. Http://imaterialy.dumabyt.cz/ [online]. 2007 [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: http://imaterialy.dumabyt.cz/Clanky/Staticke-zajisteni-sakralnich-staveb-na-poddolovanem-uzemi.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Báňské podmínky, průzkumné práce, staveniště na poddolovaném území. Zásady návrhu objektů na poddolovaném území. Požadavky na objekty zděné, skeletové, halové, věžové a mostní objekty. Požadavky na pozemní komunikace, celostátní dráhy a vlečky, stoky a stokové sítě tlaková trubní vedení, vodohospodářská díla, stožárová a kabelová vedení a podzemní objekty. Zakládání na poddolovaném území - patky, pásy, rošty, desky a hlubinné zakládání. Rektifikace a sanace objektu na poddolovaném území. Kluzné spáry a reologické kluzné spáry. Zatížení staveb od důlních vlivů (denivelace, zakřivení terénu, poměrné přetvoření terénu). Metodika výpočtů vnitřních sil a opatření pro jejich eliminaci. Konstrukční uspořádání a konstrukční požadavky vztahující se k objektům zatížených důlními vlivy. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.