221-0951/01 – Concrete Structures and Bridges (BKM)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
SEK05 Ing. David Sekanina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Navrhování a posouzení plošných a prostorových železobetonových konstrukcí, řešení MKP, dimenzování a posouzení. Lokálně podepřené desky, stěny, nádrže, zásobníky. Interakční modely, řešení základových konstrukcí s vlivem spolupůsobení podloží a MKP. Deskové, trámové, obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. Statické a dynamické řešení nosné konstrukce, vliv pohyblivého břemene, příčinkové čáry a jejich vyhodnocování.

Teaching methods

Summary

Navrhování a posouzení plošných a prostorových železobetonových konstrukcí, řešení MKP, dimenzování a posouzení. Lokálně podepřené desky, stěny, nádrže, zásobníky. Interakční modely, řešení základových konstrukcí s vlivem spolupůsobení podloží a MKP. Deskové, trámové, obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. Statické a dynamické řešení nosné konstrukce, vliv pohyblivého břemene, příčinkové čáry a jejich vyhodnocování.

Compulsory literature:

[1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006 [2] Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 375 s. [3] Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006 [4] Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006 [5] Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno 1998 [6] Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994 [7] Sečkář,M.: Betonové mosty I, skripta VUT Brno, 1998 [8] Hrdoušek,V.,Kukaň,V.,Šrůma,V.: Betonové mosty, skripta ČVUT Praha,1996 [9] Janda,L.,Klesiner,Z.,Zvara,J.: Betonové mosty, SNTL,Praha,1988 [10] Menn,C. Stahlbetonbrücken, Springer-Verlag,Wien,New York,1986

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-------------------------------

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T036) Transport Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T036) Transport Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T036) Transport Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T036) Transport Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T036) Transport Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T036) Transport Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.