222-0001/01 – Landscape Architecture and Leisure Activities (AKaR)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WAL01 Ing. Rostislav Walica, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course discusses the development and creation of landscape and urban greenery, basic natural conditions of the landscape.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět pojednává o vývoji a tvorbě krajiny a městské zeleně, o základních přírodních podmínkách krajiny. Dále se zabývá pojmem krajinného plánování ve vztahu k územnímu plánování a územnímu systému ekologické stability. Pozornost je věnována uplatnění přírodních ploch a prvků v sídelních útvarech a v jejich zázemí i uvnitř městské zástavby, dále problémům regenerace a přestavby městského jádra.Předmět se rovněž zabývá problémy využití krajiny pro rekreaci ve spojení s ochranou přírody a problémy odstraňování negativních vlivů zemědělské a průmyslové výroby. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student bude chápat krajinu jako nedílnou součást územního plánování a přírodní prvky jako součásti stavebního díla. Získá základní znalosti o uplatnění rostlinného materiálu a využití přírodních prvků v rámci regenerace území i tvorby nového prostředí.

Compulsory literature:

Horký J.: Tvorba krajiny, ČVUT Praha Nepomucký P., Salašová A.: Krajinné plánování, PHARE Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny Sbírka zákonů ČR

Recommended literature:

Horký J.: Tvorba krajiny, ČVUT Praha Nepomucký P., Salašová A.: Krajinné plánování, PHARE Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny Sbírka zákonů ČR

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rámcový program přednášek: 1. Úvod, terminologie: krajinné plánování, územní plánování, územní systém ekologické stability, systém biologické regenerace krajiny 2. Vývoj zahrad, krajiny a městské zeleně v historických obdobích (renesance, baroko, romantismus) 3. Krajina v údobí rozvoje průmyslu, městské park, zahradní města 4. Základní přírodní podmínky krajiny, uplatnění a význam ploch a prvků přírodních prostředí 5. Současné a výhledové uplatnění zeleně a vody v krajině, opatření k odstranění negativních vlivů zemědělské a průmyslové výroby 6. Zásady biologické regenerace a tvorby krajiny v území narušeném těžbou 7. Chráněná území, ochrana přírody, zákon o ochraně přírody, ochrana krajinného rázu 8. Uplatnění přírodních ploch a prvků v sídelních útvarech a jejich zázemí 9. Regenerace městského jádra a přestavba – současné tendence 10. Zásady řešení rekreace a rekreačních zázemí měst, zejména v průmyslových aglomeracích 11. Obecné kompoziční zásady řešení a uplatnění ploch a prvků zeleně a vody 12. Technické způsoby řešení a uplatnění ploch a prvků přírodního prostředí 13. Inženýrské stavby v krajině, vliv velkých investic na krajinný ráz 14. Obecné příklady a poznatky krajinářské architektury Cvičení: Semestrální práce Podklady: cvičení z Urbanismu – 5. semestr cvičení z Územního plánování – 7. semestr S využitím zpracovaného návrhu zástavby známého území vytvořit vlastní představu zhodnocení prostředí formou zapojení přírodních prvků do řešeného prostoru. Respektovat zásady a podmínky pro uplatnění prvků a ploch zeleně a terénu. Předmětem řešení budou: - terénní úpravy - svahy, terasy, zídky, schodiště, rampy - návrh využití vodních prvků přírodních i umělých - výsadby stromů, keřů (rozlišit jehličnaté, listnaté - opadavé a stálezelené), květin a trávníků - střešní zahrady, zelené střechy - kašny, fontány - drobná architektura Součástí návrhu je aproximativní propočet nákladů. Práce bude opatřena titulním listem s názvem práce, datem zpracování a jménem zpracovatele. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video, diaprojektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner