222-0002/05 – Sanitation and Recultivation of Industrial Areas (AaRPK)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
NEU03 Ing. Miroslav Neulinger
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course familiarizes students with the solution of the demolition and reclamation of land after land degradation coal mining in the Ostrava and Nordic pan, ore mines and the quarrying of building stone. In the classroom, students solve technical návrhkrajiny final biological treatment.

Teaching methods

Lectures

Summary

The course familiarizes students with the solution of the demolition and reclamation of land after land degradation coal mining in the Ostrava and Nordic pan, ore mines and the quarrying of building stone. In the classroom, students solve technical návrhkrajiny final biological treatment.

Compulsory literature:

Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981 Stalmachová: Základy obnovy průmyslové krajiny,PHARE 1996

Recommended literature:

Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981 Stalmachová: Základy obnovy průmyslové krajiny,PHARE 1996

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : 1. Legislativa, základní pojmy 2. Příroda, krajina a člověk 3. Průmysl a jeho vlivy na životní prostředí 4. Těžba nerostů, hlubinné dobývání, povrchové dobývání, těžba rud, těžba nerud 5. Devastovaná krajina z hlediska litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry 6. Horniny, zeminy, jejich klasifikace a vlastnosti, složení odvalových půd, fyzikální a chemické vlastnosti 7. Technika rekultivačních prací 8. Zemědělské a ovocnářské a lesnické rekultivace, rybníky a mokřadla, parkové úpravy 9. Protierozivní opatření, technická a biologická ochrana rekultivovaných území 10. Biologické čištění půd OSNOVA CVIČENÍ : 1) Cvičení z mechaniky zemin, stabilita svahu, propustnost zemin, zhutnitelnost 2) Výpočty kapacit strojního zařízení 3) Zpracování projektu rekultivace devastovaných území 4) Exkurze Cvičení bude zaměřeno na prokázání znalostí mechaniky zemin, výpočty stability svahu, ověřování propustnosti a zhutnitelnosti . Projekt rekultivace bude zaměřen na modulaci terénu včetně následné rekultivace navrženého území s výpočty přesunů hmot a návrhu strojního zařízení. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner