222-0006/01 – Investments and Investment Processes (IaIP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 40+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu

Teaching methods

Summary

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu a o jednotlivých fázích investičního cyklu. Zahrne partnery , dokumentaci, rozhodovací vstupy investora, časové a finanční parametry investičního cyklu. Zaměří se na výklad stavebního řádu , obsah podkladů a dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá rámcové znalosti o předprojektové a projektové přípravě investic, o etapách hodnocení a posuzování realizovatelnosti investičních záměrů a na konkrétním příkladě si ověří zásady zpracování projektové dokumentace.

Compulsory literature:

Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO FAST Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 50/76 ve znění novely z roku 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: 1. Terminologie, klasifikace investic 2. Celkový model investičního cyklu 3. Specifika přípravných fází investičního cyklu 4. Partneři a dodavatelský model v investičním procesu 5. Obsah inženýrské činnosti, zadání ročníkového programu 6. Dokumentace přípravných fází investičního cyklu 7. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu 8. Přehled průzkumových a rozborových prací 9. Časové parametry investičního cyklu 10. Finanční parametry investičního cyklu 11. Presentace výsledků semestrálního programu 12. Kontrolní vstupy státní správy 13. Rozhodovací vstupy investora 14. Zhodnocení, závěrečná diskuse k probrané problematice, zápočet Zadané programy: Zpracování projektu pro územní rozhodnutí v rozsahu dle zadání cvičícího pedagoga Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, data – video projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner