222-0006/02 – Investments and Investment Processes (IaIP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu

Teaching methods

Summary

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu a o jednotlivých fázích investičního cyklu. Zahrne partnery , dokumentaci, rozhodovací vstupy investora, časové a finanční parametry investičního cyklu. Zaměří se na výklad stavebního řádu , obsah podkladů a dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá rámcové znalosti o předprojektové a projektové přípravě investic, o etapách hodnocení a posuzování realizovatelnosti investičních záměrů a na konkrétním příkladě si ověří zásady zpracování projektové dokumentace.

Compulsory literature:

Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO FAST Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 50/76 ve znění novely z roku 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner