222-0007/01 – Engineerings Networks (IS)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER48 Ing. Jiří Černota
HAS17 prof. Ing. Otakar Hasík, DrSc.
MAL216 Ing. Karel Malík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course focuses on managing decision making and the concept of technical equipment of the territory for planning and investment activities in cities.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na zvládnutí rozhodování a tvorbu koncepce pro technické vybavení daného území, pro projektování a investiční činnost ve městech a obcích. Zároveň je zaměřen na koordinaci inženýrských sítí navzájem a s ostatními účastníky investičního procesu. Student získá potřebné znalosti v oblasti inženýrských sítí s přihlédnutím k jejich specifice – liniové stavby nadzemní, pozemní a podzemní. Dále se seznámí se základy dimenzování inženýrských sítí, zdrojů a objektů a se souvisejícími technickými normami pro užití v úrovni potřebné pro územní řízení.

Compulsory literature:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, Šrytr p. a kol. Městské inženýrství, 1. díl, Academia Praha 1999, Hasík O. Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB –TU Ostrava 2007, Čermáková M. Inžinierske siete, STU Bratislava 2003.

Recommended literature:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, Šrytr p. a kol. Městské inženýrství, 1. díl, Academia Praha 1999, Hasík O. Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB –TU Ostrava 2007, Čermáková M. Inžinierske siete, STU Bratislava 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner