222-0022/01 – Introduction to Architecture ()

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits3
Subject guarantorIng.arch. Jana Pletnická, Ph.D.Subject version guarantorIng.arch. Jana Pletnická, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLE44 Ing.arch. Jana Pletnická, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rámcový program (osnova): 1. Teorie architektury, hlavní pojmy, architektonická kompozice a tvorba, kompoziční a harmonizační prostředky 2. Předrománský a románský sloh na území Velké Moravy 3. Sloh gotický 4. Sloh renesanční 5. Baroko a klasicismus 6. Empír, romantismus a secese 7. Architektura 19. stol. ve světě a vliv průmyslové revoluce 8. Architektura moderny a funkcionalismu na našem území 9. Vývoj světové moderní architektury v průběhu 20. stol. 10. Architektura organické koncepce, architektura technické koncepce, vliv typizace a industrializace, prostorový urbanismus 11. Vývoj a tendence současné architektury ve světě 12. Současná architektura u nás, rozbory některých projektů a realizací 13. Ochrana a obnova památek, památky průmyslové architektury, historická jádra měst 14. Výstava, exkurze Náměty na zpracování semestrální práce: 1. Hradiště a opevnění z období Velkomoravské říše 2. Architektura z období Velkomoravské říše (zejména sakrální) 3. Vlivy invaze Římského imperia na naše historické území 4. Stavební konstrukce románských staveb u nás 5. Charakteristické znaky románské architektury 6. Vývoj baziliky jako stavební formy 7. Historický vývoj obydlí, měšťanský dům 8. Kláštery – historický vývoj, účel a význam, stavební forma 9. Gotická opevnění (hrady) 10. Gotické město 11. Stavební konstrukce gotických staveb 12. Vývoj a význam opevnění (od 9. stol. po baroko) 13. Okno a vstupní portál v průběhu architektonických slohů 14. Vývoj věže od předrománského období 15. Štíty a atiky – vývoj a hlavní znaky 16. Renesance ve stavebním slohu – význam, stavební prvky 17. Druhy a formy renesančních staveb (dům, sídlo, město, zahrada) 18. Baroko – znaky a stavební formy slohu 19. Vliv baroka na městský prostor, drobná architektura a venkovský prostor, lidová barokní architektura 20. Klasicismus a empír – pojednání o historickém postavení slohu v období do pol. 19. stol. 21. Romantismus a historické slohy (pseudoslohy) – rozbor a pojednání 22. Secese – charakteristika slohu, pojednání o secesní architektuře v českých zemích 23. Funkcionalismus – charakteristika, představitelé funkcionalistické tvorby u nás, význam pro současnost 24. Kubismus, rondokubismus, konstruktivismus – charakteristika slohu, představitelé tvorby, příklady 25. Architektura inženýrských staveb – historický vývoj (např. stavby mostů, akvadukty a zavlažovací systémy, dopravní stavby – silnice, železnice, průmyslové stavby – mlýny, šachty, železárny atd.) 26. Představitelé a směry současné architektury ve světě u nás Rozsah zpracovaného tématu: 2-3 strany textu a doplnění kresbou nebo příkladem realizace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video, diaprojektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner