222-0026/01 – Territorial Planning (ÚP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jarmila Horáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KYS01 Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
PLE44 Ing.arch. Jana Pletnická, Ph.D.
SVR018 Ing. Jakub Švrček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 40+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with the process of planning in the Republic, the principles of territorial planning documents and legislation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět zahrne problematiku územního rozvoje v ČR, pojedná o úloze a poslání územního plánování, nástrojích územního plánování, jejich věcném obsahu, procesu pořizování a schvalování územně-plánovací dokumentace. Samostatná část bude věnována výkladu některých souvisejících předpisů, zejména ve vazbě na ochranu životního prostředí, na ochranu zemědělského a lesního půdního fondu a autorizační zákon. Pozornost bude dále věnována návaznosti územně-plánovacího procesu na předinvestiční a investiční přípravu staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student se seznámí se základními principy prostorového plánování, podrobněji pak se systémem územního plánování, s obsahem, zpracováním a schvalováním územně plánovací dokumentace, nástroji pro povzbuzování územního rozvoje v ČR i v zahraničí. Cílem je, aby student pochopil územně – technické souvislosti v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů a práva a povinnosti investorů a projektantů v tomto procesu.

Compulsory literature:

Hall, Petter: Urban and regional planning, Routledge, London 2002;

Recommended literature:

Town and country planning code

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvodní přednáška, zařazení územně-plánovacího procesu do systému prostorového plánování 2. Specifika prostorového plánování, prostorová ekonomie a navazující vědní obory, vztah urbanismu a územního plánování 3. Cíle a úkoly územního plánování, vývoj územního plánování v ČR i ve světě 4. Změny v úloze územního plánování v ČR po roce 1990, úloha veřejné správy v tomto procesu 5. Nástroje územního plánování, přehled a obsah jednotlivých podkladů a dokumentů, typy a závaznost 6. Průvodce legislativou – stavebním zákonem a souvisejícími předpisy 7. Obsah územního plánu obce, VÚC, regulačního plánu, zóny v územním plánování 8. Průzkumy a rozbory, limity využití území, mapa limitů, problémová mapa, limity územního rozvoje 9. Regulativy v územním plánování 10. Model pořizování a schvalování územně-plánovací dokumentace, změny, doplňky a úpravy ÚPD 11. Informace pro územní plánování, GIS 12. Územní řízení, dokumentace pro územní řízení (územní projekty) 13. Systémy ekologické stability, metodika pro jejich zpracování, hodnocení vlivu staveb na životní prostředí 14. Realizace územního plánování – subjekty územního rozvoje, podmínky a nástroje pro uplatňování územních plánů, městský marketing Cvičení 1. Obsah ÚPD, metodika zpracování ÚPD a ÚPP 2. Návrh semestrálního projektu, vymezení cíle projektu, harmonogram řešení 3. Ukázka urbanistické studie 4. Ukázka územního plánu obce na konkrétním příkladu – např.Územní plán města Ostravy, vývoj města, cíle Územního plánu města Ostravy, realizace přijatých cílů 5. Příklad územního generelu, ÚP VÚC ostravské aglomerace, schvalovací dokument 6. Konzultace semestrálního projektu – zpracování zadání pro ÚPD, ÚPP 7. Regulační plán zóny na konkrétním příkladu např. Územního plánu zóny Karolina-Černá louka 8. Konzultace semestrálního projektu, informační databáze, průzkumy a rozbory, mapa limitů 9. Ekonomie v územním plánování – na příkladu studie realizovatelnosti konkétního územního plánu nebo urbanistické studie 10. Konzultace semestrálního projektu – upřesnění cíle projektu v návaznosti na výsledky průzkumů a rozborů 11. Konzultace semestrálního projektu – rámcový návrh koncepce řešení vybrané lokality Program: Semestrální práce: zpracování ÚPD nebo ÚPP v rozsahu dle samostatného zadání cvičícího pedagoga Multimediální pomůcky použité k výuce: Video, zpětný projektor, data – video projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.