222-0026/16 – Territorial Planning (ÚP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR47 Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.
KOU36 Ing. Vladimír Koudela, CSc.
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
SMI01 Ing. Vladimír Šmidák
WAL01 Ing. Rostislav Walica, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with the process of planning in the Republic, the principles of territorial planning documents and legislation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět zahrne problematiku územního rozvoje v ČR, pojedná o úloze a poslání územního plánování, nástrojích územního plánování, jejich věcném obsahu, procesu pořizování a schvalování územně-plánovací dokumentace. Samostatná část bude věnována výkladu některých souvisejících předpisů, zejména ve vazbě na ochranu životního prostředí, na ochranu zemědělského a lesního půdního fondu a autorizační zákon. Pozornost bude dále věnována návaznosti územně-plánovacího procesu na předinvestiční a investiční přípravu staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student se seznámí se základními principy prostorového plánování, podrobněji pak se systémem územního plánování, s obsahem, zpracováním a schvalováním územně plánovací dokumentace, nástroji pro povzbuzování územního rozvoje v ČR i v zahraničí. Cílem je, aby student pochopil územně – technické souvislosti v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů a práva a povinnosti investorů a projektantů v tomto procesu.

Compulsory literature:

Hall, Petter: Urban and regional planning, Routledge, London 2002;

Recommended literature:

Town and country planning code

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.