222-0039/01 – Investment Processes (IP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
SMI01 Ing. Vladimír Šmidák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu a o jednotlivých fázích investičního cyklu. Zahrne partnery, dokumentaci, rozhodovací vstupy investora, časové a finanční parametry investičního cyklu. Zaměří se na výklad stavebního řádu , obsah podkladů a dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá znalosti o předprojektové a projektové přípravě investic, o etapách hodnocení a posuzování realizovatelnosti investičních záměrů a na konkrétním příkladě si ověří zásady zpracování projektové dokumentace.

Compulsory literature:

Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, FAST VŠB-TUO Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 50/76 Sb. ve znění novely z roku 1998 ČKAIT

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner