222-0040/01 – Regeneration of Industrialized Areas (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Jiří Lukš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Lukš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
TRC017 Ing. Tomáš Trchalík
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

cíl

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje studenty s řešením asanací a rekultivací krajiny po devastaci krajiny těžbou uhlí v ostravské a severské pánvi, rudných dolů a po těžbě v lomech stavebního kamene. V rámci výuky studenti řeší technický návrh krajiny s konečnou biologickou úpravou. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zkouška má prokázat znalosti z řešení krajinných úprav devastovaných území po hornické činnosti.

Compulsory literature:

Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981 Stalmachová: Základy obnovy průmyslové krajiny, PHARE 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDMĚTU : 1. Legislativa, základní pojmy 2. Příroda, krajina a člověk 3. Průmysl a jeho vlivy na životní prostředí 4. Těžba nerostů, hlubinné dobývání, povrchové dobývání, těžba rud, těžba nerud 5. Devastovaná krajina z hlediska litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry 6. Horniny, zeminy, jejich klasifikace a vlastnosti, složení odvalových půd, fyzikální a chemické vlastnosti 7. Technika rekultivačních prací 8. Zemědělské a ovocnářské a lesnické rekultivace, rybníky a mokřadla, parkové úpravy 9. Protierozivní opatření, technická a biologická ochrana rekultivovaných území 10. Biologické čištění půd OSNOVA CVIČENÍ : 1) Cvičení z mechaniky zemin, stabilita svahu, propustnost zemin, zhutnitelnost 2) Výpočty kapacit strojního zařízení 3) Zpracování projektu rekultivace devastovaných území 4) Exkurze Cvičení bude zaměřeno na prokázání znalostí mechaniky zemin, výpočty stability svahu, ověřování propustnosti a zhutnitelnosti . Projekt rekultivace bude zaměřen na modulaci terénu včetně následné rekultivace navrženého území s výpočty přesunů hmot a návrhu strojního zařízení. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner