222-0046/01 – Reconstruction and Rehabilitation of Dwelling-Houses and Historical Buildings (*)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

*

Teaching methods

Summary

Předmět zahrnuje základní principy rekonstrukcí a sanací staveb zejména pro bydlení a staveb historických s jejich specifiky. Rekonstrukce a sanace se zaměřuje na posouzení konstrukční, typologické, materiálové i technologické. Nedílnou součástí předmětu je také problematiky regenerací panelových objektů a sídlištních celků. V oblasti rekonstrukcí historických staveb je zdůraznění významu rekonstrukce a sanace v městských sídelních útvarech či jejich blízkosti. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti jsou seznámení v oblasti rekonstrukcí historických staveb s platnými legislativními předpisy památkové péče a základními principy jejich rekonstrukce. Dále je kladen velký důraz na problematiku regenerací panelových obytných staveb a sídlištních celků zasahující do oblasti různých vědních disciplín – od oblasti technické, technické infrastruktury, urbanismu, sociologie, ekonomie, oblasti institucionální, organizační a investičního procesu.

Compulsory literature:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 Pavlík Milan: Regenerace historických budov, sídel, krajiny, ochrana památek, ČVUT Praha 1998 Kupilík Václav: Závady a životnost staveb, Grada Publishing, s.r.o. Praha 1999 Barták Kamil: Rekonstrukce v panelovém domě I-IV, Grada Publishing, s.r.o. Praha 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do problematiky, vývoj české památkové péče 2. Rekonstrukce historických staveb a objektů v památkově chráněném území 3. Ochrana lidové architektury, industriálních staveb 4. Právní předpisy památkové péče 5. Vývoj a technický stav budov postavených po roce 1945 6. Typy závad u stavebních objektů 7. Životnost budov, plán oprav a údržby 8. Stavební úpravy objektů a bytů 9. Regenerace panelových obytných budov 10. Regenerace sídlištních celků 11. Rizika při bouracích pracech a stavebních úpravách 12. Průzkumy a dokumentace Cvičení: 1. Úkolem cvičení je seznámení se s činností projektanta při návrhu a realizaci rekonstrukcí a zvládnutí vypracování dokumentace stávajícího stavu objektů na základě zaměření daných objektů a návrhem rekonstrukce. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner