222-0083/01 – Civil Engineering Works Preparation (PřS)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits2
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL13 Ing. Jiří Kalvach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebního podniku, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována předvýrobní a výrobní přípravě a plánování a řízení výrobního procesu. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebního podniku.Podrobněji je osvětlena vlastní realizace staveb, bezpečnost práce při výstavbě a systému řízení jakosti včetně podmínek realizace ve smyslu ISO 9000/1, 2. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě.Dále si osvojí základy přípravy staveb ve všech fázích a principy řízení stavebního procesu. V rámci cvičení si osvojí základní dovednosti v projektování řídící dokumentace a její obhájení v odborné diskusi.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner