222-0208/03 – Rozpočtování a oceňování staveb (ROS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
KAL13 Ing. Jiří Kalvach
SYK01 Ing. Pavel Sýkora
BLA231 Ing. Jana Tichá Blahutová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu v oblasti cenových relací. Informuje o ekonomice stavebnictví a způsobech stanovování cen a nákladů ve stavebním sektoru. Změřuje se na kalkulace cen stavební práce, kalkulace pořízení materiálu, kalkulace nákladů na inženýrskou činnost a sazeb strojhodin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Objasnit budoucím bakalářům skutečnost, že cena stavebního díla je v současnosti jedním z rozhodujících limitů investiční výstavby a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Faktorem který je rozhodující při pohledu na výstupy stavební činnosti, je nesporně kvalita. Neméně důležitým se stává také cena. Cena však, jak je zejména ve východních zemích, nejen Evropy, bohužel obvyklé, je přímo úměrná kvalitě použitých materiálů nebo technologií, dokonce i odborné péči stavbařů. Tento trend nepochybně vezme časem za své. Úkolem předmětu je naučit studenty umění porovnávat cenu a kvalitu díla, cenu díla umět nejen sestavit, ale postupně i odhadnout, s ohledem na použité rozhodující materiály nebo konstrukční systémy. Musí se naučit ovládat technologické postupy, které na stavbě probíhají, zejména v časových posloupnostech, jež dávají často odpověď také na to, jaký oceňovací způsob pro konkrétní soubor prací použít. Absolvent by měl umět rychle sestavit „nabídkovou cenu“ stavby, nebo práce i s patřičným fondem času také kvalitně složit položkovou nebo-li odbytovou cenu stavby. Absolvent by měl poznat systém tvorby cen ve stavebnictví pomocí kalkulace a kalkulační metody umět aplikovat v praxi, zejména při stanovování cenových limitů vlastní stavební produkce, na které se případně může podílet, nebo naopak, tuto prověovat. Také by měl částečně pochopit obchodní hru s cenou každé produkce, která ho v praktickém životě bude trvale provázet. Ke znalostem absolventa naší fakulty bude patřit i orientace v tržní ekonomice, pochopení jejích zásad a získání vědomostí o principech stavebního podnikání v EU. Bude umět srovnávat stavební úroveň tuzemskou i evropskou z hlediska stanovení její nákladovosti. Měl by pochopit některé manažerské zásady podnikatele ve stavebnictví a charakter podnikání v tomto specifickém a zajímavém oboru. V neposlední řadě získá stručné informace o principu role státu v naší společnosti, v oblasti hospodaření s financemi. Rozsah témat probíraných v předmětu je následující: - Úvod do rozpočtování – co je to rozpočtování, oceňovací podklady, metody rozpočtování , druhy rozpočtů - Příprava podkladů, výkazy výměr, obestavěný prostor, jednotkové ukazatele, THU orientační propočet . - Náklady ve stavebnictví – význam nákladů , členění nákladů, kalkulační vzorec Položky kalkulačního vzorce - Stanovení výše nákladů a cen pomocí kalkulace – druhy kalkulací , kalkulační metody, dynamická kalkulace, kalkulace s neúplnými náklady, retrográdní kalkulace, normativní kalkulace - Ceny – úloha ceny, činitele působící na cenu, cenová regulace, volba cenové strategie orientace ceny, druhy cen, tvorba cen - Oceňování stavební produkce – předmět oceňování, podklady, třídění stavební produkce ( JKSO, TSKP,CZ-CC), druhy nabídkové ceny - Druhy kalkulací pro jednotlivá stadia přípravy stavby a výstavby, nabídkový rozpočet - Rozpočtové náklady HSV, PSV, dodávky,montáže, sestavení rozpočtu pro pevnou a skladebnou cenu - Individuální kalkulace ceny stavebních prací, postup při individuální kalkulaci, výrobní kalkulace,kalkulační rozbory – limitky - VRN staveb, kompletační činnosti, postup ocenění vrn - Oceňování projektových a inženýrských prací legislativa v oceňování - Veřejná zakázka a zadávací řízení – zpracování nabídky, vyhl.240/2004 Sb, smlouva o dílo

Povinná literatura:

Michal Hanák: Oceňování stavebních prací v kostce aneb začínáme s rozpočty Doc.Ing.Anna Kadlčáková, CSc. : Ekonomika ve stavebnictví 20 – Ceny, náklady, kalkulace Ing.Renata Heralová, Doc.Ing.Jiří Novák,CSc., Ing. Jaroslava Nováková: Ceny ,náklady,kalkulace – sbírka příkladů Tichá A., Tichý J., Vysložil R., Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, CERM 2008, ISBN 80-7204-587-7 Marková L, Chovanec J: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě

Doporučená literatura:

Michal Hanák: Oceňování stavebních prací v kostce aneb začínáme s rozpočty Doc.Ing.Anna Kadlčáková, CSc. : Ekonomika ve stavebnictví 20 – Ceny, náklady, kalkulace Ing.Renata Heralová, Doc.Ing.Jiří Novák,CSc., Ing. Jaroslava Nováková: Ceny ,náklady,kalkulace – sbírka příkladů Tichá A., Tichý J., Vysložil R., Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, CERM 2008, ISBN 80-7204-587-7 Marková L, Chovanec J: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy, průběžné zpracovávání zadaných programů

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní zpracování programů v rámci cvičení. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Organizačně-semináře, úvod, příprava stavby, výkaz výměr, stavební díly, TSKP 2. VCSP a SPCM, JKSO, KSD(CZ-CC), RUSO,agregace,THU 3. VRN staveb, kompletační a inženýrské činnosti 4. Souhrnný rozpočet stavby 5. Sestavení celkových nákladů stavby, nabídkové ceny 6. Oceňování projekčních prací 7. Tržní hospodářství,slovník vybraných pojmů 8. Ekonomie ve stavebnictví-řízení firem, ekonomické pojmy 9. Podnikání ve stavebnictví,výrobek, dílo 10. Struktura a klasifikace nákladů firmy 11. Kalkulace, pojmy, cíle, kalkulační vzorec 12. Konvergence k EU ve stavebnictví v ČR 13. Z historie stavebnictví a cen v ČR, 14. Oceňování pozemků a nemovitostí, Osnova cvičení: - orientace studentů ve stavebních výkresech z hlediska soupisu výkazu výměr - vyjasnění technologických zásad ve vazbě na oceňování, výběr položek - zařazování stavebních prací podle stavebních dílů - členění na HSV a PSV - oceňování nestandardními postupy (R-pol., subdodávky, aj.) - seznámení s rozpočtovým SW „Build Power“ od RTS Brno - sestavení odbytového rozpočtu konkrétní vlastní akce každého studenta - aplikace VRN podle podmínek každé stavby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní
2011/2012 letní