222-0209/01 – Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování (SZVO)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON0015 Ing. Anna Gonščáková
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti mají získat základní vědomosti o návrhu, výstavbě a provozování jednotlivých prvků vodovodů a kanalizací v kontextu s dalšími oblastmi městského stavitelství a legislativními předpisy. Mají zvládnout vypracování jednoduché projektové dokumentace vodovodní a kanalizační sítě včetně stanovení základních parametrů a dimenzí součástí sítě. Znalosti využijí v projekční i správní praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní znalosti o stavbách vodovodů a kanalizací včetně čištění odpadních vod. Část o vodovodech obsahuje výuku o koncepci a výpočty vodovodů, dále jímání, úpravu, akumulaci a čerpání vody, vodovodní sítě a přípojky. Část o kanalizacích obsahuje koncepci a výpočty kanalizace, druhy odpadních vod, dále stokové sítě, kanalizační přípojky, stavby čistíren odpadních vod a jejich význam pro jakost povrchových vod. Uvádějí se příslušné zákony a předpisy.

Povinná literatura:

Hasík O.: Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava 2009. Hasík O., Dostálová J.: Vodní stavitelství. VŠB-TU Ostrava 2002. Šrytr P. a kolektiv: Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha 1999.

Doporučená literatura:

Hlavínek P a kol.: Příručka stokování a čištění odpadních vod. NOEL 2000, Brno 2001. Kriš J. a kol.: Vodárenství 1. Zásobovanie vodou. STU v Bratislave, 2006. Herle J.: Vodovodní a kanalizační tabulky. SNTL Praha 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Témata přednášek Témata přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek 1. Úvod, veřejné vodovody a kanalizace Stavby pro zásobování vodou 2. Koncepce a výpočty vodovodů 3. Stavby pro jímání vody, úpravny vody 4. Vodojemy, čerpací stanice 5. Vodovodní sítě - zásady navrhování 6. Vodovodní sítě – materiál, objekty 7. Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody Stavby pro odkanalizování 8. Koncepce a výpočty kanalizace, druhy odpadních vod 9. Stokové sítě - zásady navrhování 10. Stokové sítě - vztah k recipientu, materiál, objekty 11. Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, žumpy, septiky 12. Čistírny odpadních vod, 1. část - mechanické čištění 13. Čistírny odpadních vod, 2. část – biologické a další čištění, malé čistírny odpadních vod 14. Časová rezerva - Jakost povrchových vod Témata cvičení 1.Úvod, význam vodních staveb, vztahy v životním prostředí, zkušenosti posluchačů 2.Zadání programu 1: Výpočet potřeby pitné vody pro obec – město 3.Výpočty průtoku vody v potrubí: příklady kolektivně, individuálně (koef. A pro různá DN) 4.Zadání programu 2: Výpočet tlakového průtoku vody v potrubí (ručně, bez softwaru) 5.Výpočty průtoku vody v potrubí, písemná práce: Ztráty tlaku vody a koeficient n podle nomogramu 6.Zadání programu 3: Výpočet zásobního objemu vodojemu. Kontrolní písemná práce „využití dešťové vody v zástavbě“ (novelizace předpisů). 7.Řešení výškového umístění vodojemů – návrh DN zásobního řadu, rozdvojení potrubí 8.Prostorové řešení vedení technického vybavení 9. Výpočty vodovodních a kanalizačních sítí prováděné softwarem na počítačích 10. Zadání programu 4: Návrh vodovodu a kanalizace na řešenou lokalitu – využití softwaru Autopen Liberec 11.Výpočet větevných vodovodních sítí – bez počítačové podpory 12.Výpočet okruhových vodovodních sítí – bez počítačové podpory 13.Stokové sítě – výpočty podle tabulek - písemná práce 14. Časová rezerva - Schémata čistíren odpadních vod. Kanalizace a ochrana životního prostředí – jakost vody. Ochranná pásma, písemná práce Písemné práce posluchačů se vypracují a odevzdají ve cvičení, programy jsou k odevzdání průběžně, nejpozději do začátku zápočtového týdne. Při použití výpočetního programu (v Excel ap.) je nutno při odevzdání programu cvičení ke kontrole doložit použitý výpočetní program (soubor) na vhodném nosiči (flash, CD) nebo vlastní autorizovaný a datovaný výpis editace použitého výpočetního programu. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání všech programů a 75 % prezence ve cvičení. Literatura HASÍK, O. Stavby vodovodů a kanalizací.Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2007. 134 s.ISBN 978- 80-248-1428-5. ŠRYTR P. a kol.: Městské inženýrství , 1. díl. Praha: Academia Praha 1999 KRIŠ J.a kol. Vodárenstvo I. Zásobovanie vodou. Bratislava: STU Bratislava, 2006

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2009/2010 letní