222-0209/02 – Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování (SZVO)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti mají získat základní vědomosti o návrhu, výstavbě a provozování jednotlivých prvků vodovodů a kanalizací v kontextu s dalšími oblastmi městského stavitelství a legislativními předpisy. Mají zvládnout vypracování jednoduché projektové dokumentace vodovodní a kanalizační sítě včetně stanovení základních parametrů a dimenzí součástí sítě. Znalosti využijí v projekční i správní praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní znalosti o stavbách vodovodů a kanalizací včetně čištění odpadních vod. Část o vodovodech obsahuje výuku o koncepci a výpočty vodovodů, dále jímání, úpravu, akumulaci a čerpání vody, vodovodní sítě a přípojky. Část o kanalizacích obsahuje koncepci a výpočty kanalizace, druhy odpadních vod, dále stokové sítě, kanalizační přípojky, stavby čistíren odpadních vod a jejich význam pro jakost povrchových vod. Uvádějí se příslušné zákony a předpisy.

Povinná literatura:

Hasík O.: Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava 2009. Hasík O., Dostálová J.: Vodní stavitelství. VŠB-TU Ostrava 2002. Šrytr P. a kolektiv: Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha 1999.

Doporučená literatura:

Hlavínek P a kol.: Příručka stokování a čištění odpadních vod. NOEL 2000, Brno 2001. Kriš J. a kol.: Vodárenství 1. Zásobovanie vodou. STU v Bratislave, 2006. Herle J.: Vodovodní a kanalizační tabulky. SNTL Praha 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Témata přednášek Témata přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek 1. Úvod, veřejné vodovody a kanalizace Stavby pro zásobování vodou 2. Koncepce a výpočty vodovodů 3. Stavby pro jímání vody, úpravny vody 4. Vodojemy, čerpací stanice 5. Vodovodní sítě - zásady navrhování 6. Vodovodní sítě – materiál, objekty 7. Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody Stavby pro odkanalizování 8. Koncepce a výpočty kanalizace, druhy odpadních vod 9. Stokové sítě - zásady navrhování 10. Stokové sítě - vztah k recipientu, materiál, objekty 11. Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, žumpy, septiky 12. Čistírny odpadních vod, 1. část - mechanické čištění 13. Čistírny odpadních vod, 2. část – biologické a další čištění, malé čistírny odpadních vod 14. Časová rezerva - Jakost povrchových vod Témata cvičení 1.Úvod, význam vodních staveb, vztahy v životním prostředí, zkušenosti posluchačů 2.Zadání programu 1: Výpočet potřeby pitné vody pro obec – město 3.Výpočty průtoku vody v potrubí: příklady kolektivně, individuálně (koef. A pro různá DN) 4.Zadání programu 2: Výpočet tlakového průtoku vody v potrubí (ručně, bez softwaru) 5.Výpočty průtoku vody v potrubí, písemná práce: Ztráty tlaku vody a koeficient n podle nomogramu 6.Zadání programu 3: Výpočet zásobního objemu vodojemu. Kontrolní písemná práce „využití dešťové vody v zástavbě“ (novelizace předpisů). 7.Řešení výškového umístění vodojemů – návrh DN zásobního řadu, rozdvojení potrubí 8.Prostorové řešení vedení technického vybavení 9. Výpočty vodovodních a kanalizačních sítí prováděné softwarem na počítačích 10. Zadání programu 4: Návrh vodovodu a kanalizace na řešenou lokalitu – využití softwaru Autopen Liberec 11.Výpočet větevných vodovodních sítí – bez počítačové podpory 12.Výpočet okruhových vodovodních sítí – bez počítačové podpory 13.Stokové sítě – výpočty podle tabulek - písemná práce 14. Časová rezerva - Schémata čistíren odpadních vod. Kanalizace a ochrana životního prostředí – jakost vody. Ochranná pásma, písemná práce Písemné práce posluchačů se vypracují a odevzdají ve cvičení, programy jsou k odevzdání průběžně, nejpozději do začátku zápočtového týdne. Při použití výpočetního programu (v Excel ap.) je nutno při odevzdání programu cvičení ke kontrole doložit použitý výpočetní program (soubor) na vhodném nosiči (flash, CD) nebo vlastní autorizovaný a datovaný výpis editace použitého výpočetního programu. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání všech programů a 75 % prezence ve cvičení. Literatura HASÍK, O. Stavby vodovodů a kanalizací.Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2007. 134 s.ISBN 978- 80-248-1428-5. ŠRYTR P. a kol.: Městské inženýrství , 1. díl. Praha: Academia Praha 1999 KRIŠ J.a kol. Vodárenstvo I. Zásobovanie vodou. Bratislava: STU Bratislava, 2006

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní