222-0210/02 – Základy investování (ZI)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními principy investičních procesů ve stavebnictví, z jednotlivými fázemi a aktivitami. Studenti absolvováním tohoto předmětu získají ucelený přehled o investičních činnostech, zejména z pohledu investora, tak inženýrského subjektu. Tyto nabyté poznatky poté mohou použít, jak při zpracovávání bakalářské práce, tak v navazujícím předmětu Investiční procesy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o základních aspektech investování formou investiční výstavby. Seznámí studenty s investičním cyklem, jeho jednotlivý mi fázemi a procesy v nich probíhajících. Důraz je kladem zejména na procesy přípravy investiční akcí.

Povinná literatura:

KUTA, V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO, 1998 PROSTĚJOVSKÁ, Z., LIŠKA, V.: Investování pro stavaře, Professional Publishing, 2007 FOTR, J., SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, GRADA, 2005 TOMÁNKOVÁ, J. a kol.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2008 BĚLEHRADOVÁ, I.: Investiční projekt, ČKAIT (DOS M 21.01), 2000 ČKAT: Slovník pojmů ve výstavbě, DOS M 01.01, 2000 TICHÝ, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě, C.H. Beck, 2008 Zákony a vyhlášky související s výstavbou

Doporučená literatura:

KUTA, V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO, 1998 PROSTĚJOVSKÁ, Z., LIŠKA, V.: Investování pro stavaře, Professional Publishing, 2007 FOTR, J., SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, GRADA, 2005 TOMÁNKOVÁ, J. a kol.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2008 BĚLEHRADOVÁ, I.: Investiční projekt, ČKAIT (DOS M 21.01), 2000 ČKAT: Slovník pojmů ve výstavbě, DOS M 01.01, 2000 TICHÝ, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě, C.H. Beck, 2008 Zákony a vyhlášky související s výstavbou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní činnost v rámci cvičení. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek Přednášky 1. Terminologie, klasifikace investic, celkový model investičního cyklu,přehled legislativy 2. Specifika přípravných fází investičního cyklu, .partneři a dodavatelský model v investičním procesu 3 Obsah inženýrské činnosti 4. Dokumentace přípravných fází investičního cyklu 5. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu 6. Přehled průzkumových a rozborových prací, časové parametry investičního cyklu. 7. Investice v hospodaření podniku, investiční strategie, investiční projekty 8. Metody hodnocení efektivnosti investic, Nákladové metody 9. Výnosové metody, faktor času v ekonomickém hodnocení výnosu 10. Vliv ekonomického prostředí na efektivnost investic, investiční riziko 11. Samosprávné orgány v roli investora, Výběrové řízení 12. Specifika hodnocení veřejných investic, Specifika hodnocení ekologických investic 13. Kontrolní vstupy státní správy 14. . Shrnutí učiva a závěr Cvičení: 1. Studie proveditelnosti, rámcový rozbor, zadání semestrálního projektu – část zpracování dokumentace 2. Konkretizace projektu, harmonogram zpracování projektu, Průzkumy a rozbory, formulace vstupních podmínek 3. Zpracování textové části projektu 4. Zpracování grafické části projektu 5. Zpracování vlivů investice – socieekonomické hledisko – konzultace získaných výstupů 6. Zpracování rámcových nákladů na investici. 7. Zpracování budoucích výnosů z investice 8. Návrh etapi zace, případně variant. 9. (SWOT analýza investice) 10 - 12. Konzultace 13. Obhajoba projektu, vědecká rozprava

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.