222-0211/02 – Technická infrastruktura (TI)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je zajistit odbornou informovanost studujících o stavbách pro technickou infrastrukturu, poznat základní zásady koncepce, navrhování, výstavby, provozu, využití, spolehlivosti a životnosti uvedených staveb, naučit schopnost odborných diskusí o řešených stavbách, umět technickou infrastrukturu hodnotit, přispět k realizaci staveb technické infrastruktury, zvládnout základní numerické výpočty, poznat zákony, předpisy, české technické normy ČSN, jiné technické normy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student si osvojí základní znalosti z oborů staveb technické infrastruktury jako jsou stavby vodovodů, kanalizací, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, spoje. Seznámí se se základními způsoby výpočtů nároků na zdroje vody, čištění odpadních vod a na zdroje pro zásobování energiemi. Získá znalosti o vlastnostech situačního řešení a o výpočtech vedení a o objektech technické infrastruktury. Uvádějí se návaznosti staveb technické infrastruktury na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Verze č. 222 0211/06 je určena pro obor příprava a realizace staveb, 4. ročník bakalářského studia v letním semestru, kde přednášková část trvá jen 7 týdnů a verze neobsahuje cvičení.

Povinná literatura:

Hasík O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2009. Šrytr P. a kol. Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha, 1999. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další předpisy. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6

Doporučená literatura:

Čermáková M. Inžinierske siete. STU v Bratislave. Bratislava 2003. Medek F. Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002. Synáčková M., Šrytr P. Inženýrské sítě. ČVUT Praha, 1999. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Multimediální pomůcky použité k výuce: prezentace v softwaru MS .ppt Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, technická infrastruktura, technické vybavení, vztahy v životním prostředí, koordinace vedení technické infrastruktury. 2. Zásobování vodou – koncepce, voda pitná, užitková, zdroje vody, akumulace vody, čerpací stanice, rozvod vody. 3. Vodovodní sítě – materiál, objekty, vodovodní přípojky. 4. Kanalizace – druhy odpadních vod, koncepce odvádění a čištění odpadních vod, stokování. 5. Stokové sítě – materiál, objekty, kanalizační přípojky. 6. Zásobování plynem – koncepce, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky plynu, rozvod plynu ke spotřebitelům. 7. Plynovody – materiál, objekty, plynovodní přípojky. 8. Zásobování teplem – koncepce, zdroje tepla, druhy tepelných médií, rozvod tepla ke spotřebitelům. 9. Teplovody – materiál, objekty, primární a sekundární rozvod a přípojky k objektům. 10. Zásobování elektrickou energií – koncepce, druhy elektrických soustav, rozvod elektrické energie. 11. Elektrická vedení – druhy, materiál, objekty, přípojky. 12. Spoje, sdělovací vedení. 13. Pozemní komunikace – základní pojmy a konstrukce. 14. Zásady hospodárnosti provozu a výstavby objektů a vedení technické infrastruktury. Cvičení: 1. Vzájemné vztahy oborů technické infrastruktury, zkušenosti a dotazy k provozu technické infrastruktury. 2. Základní výpočty nároků na zdroje vody a na jejich rozvodné sítě, tlakové poměry vody v síti. 3. Technické náčrty základních objektů a vedení vodovodů. 4. Základní výpočty nároků na odvádění odpadních vod. 5. Technické náčrty základních objektů a materiálů stok 6. Základní výpočty nároků na zásobování plynem a na jejich rozvodné sítě. Tlakové poměry středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 7. Technické náčrty hlavních objektů a materiálů plynovodů. 8. Základní výpočty nároků na zásobování teplem. 9. Technické náčrty hlavních objektů a materiálů rozvodů tepla. 10.Základní výpočty nároků na zásobování elektrickou energií, parametry rozvodů. 11.Technické náčrty elektrických rozvodů a objektů podle jejich druhů. 12.Ochranná pásma vedení technického vybavení. 13. Základní technické parametry druhů pozemních komunikací a jejich ochranná pásma. 14.Zásady prostorového uspořádání vedení a objektů technické infrastruktury.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2013/2014 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní