222-0211/13 – Technická infrastruktura (TI)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON0015 Ing. Anna Gonščáková
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je zajistit odbornou informovanost studujících o stavbách pro technickou infrastrukturu, poznat základní zásady koncepce, navrhování, výstavby, provozu, využití, spolehlivosti a životnosti uvedených staveb, naučit schopnost odborných diskusí o řešených stavbách, umět technickou infrastrukturu hodnotit, přispět k realizaci staveb technické infrastruktury, zvládnout základní numerické výpočty, poznat zákony, předpisy, české technické normy ČSN, jiné technické normy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student si osvojí základní znalosti z oborů staveb technické infrastruktury jako jsou stavby vodovodů, kanalizací, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, spoje. Seznámí se se základními způsoby výpočtů nároků na zdroje vody, čištění odpadních vod a na zdroje pro zásobování energiemi. Získá znalosti o vlastnostech situačního řešení a o výpočtech vedení a o objektech technické infrastruktury. Uvádějí se návaznosti staveb technické infrastruktury na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Verze č. 222 0211/06 je určena pro obor příprava a realizace staveb, 4. ročník bakalářského studia v letním semestru, kde přednášková část trvá jen 7 týdnů a verze neobsahuje cvičení.

Povinná literatura:

Hasík O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2009. Šrytr P. a kol. Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha, 1999. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další předpisy. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6

Doporučená literatura:

Čermáková M. Inžinierske siete. STU v Bratislave. Bratislava 2003. Medek F. Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002. Synáčková M., Šrytr P. Inženýrské sítě. ČVUT Praha, 1999. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Multimediální pomůcky použité k výuce: prezentace v softwaru MS .ppt Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na seminářích a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek 1. Úvod, základní pojmy a vztahy technické infrastruktury, kategorie technického vybavení. 2. Zásobování vodou – koncepce a druhy vodovodů, výpočet potřeby vody. 3. Vodovodní sítě – výpočet tlakových a průtokových poměrů vody v trubní síti, vodojemy, vodovodní soustavy, zásady navrhování. 4. Vodovodní sítě - materiál, objekty, vodovodní přípojky, vnitřní vodovody. 5. Kanalizace – koncepce, druhy odpadních vod, výpočet množství odpadních vod, stokové soustavy. 6. Stokové sítě – zásady navrhování, vztah k recipientu, materiál, objekty, kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace, domovní čistírny. 7. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Zásobování elektrickou energií – koncepce, výpočet potřeby elektrické energie, druhy elektrických soustav, rozvod elektrické energie. 8. Elektrická vedení – druhy, materiál, objekty, přípojky, domovní rozvody elektřiny 9. Zásobování plynem – koncepce, druhy topných plynů a jejich zdroje, výpočet potřeby plynu, zásobníky plynu, rozvod plynu ke spotřebitelům. 10. Plynovody – materiál, objekty, plynovodní přípojky, domovní rozvody plynu. 11. Zásobování teplem – koncepce, výpočet potřeby tepla, zdroje tepla, druhy tepelných médií, rozvod tepla ke spotřebitelům. 12. Teplovody – materiál, objekty, primární a sekundární rozvod a přípojky k objektům domovní rozvody tepla. 13. Spoje, sdělovací vedení. Ochranná a bezpečnostní pásma pro energetiku a spoje. 14. Hospodárnost provozu a výstavby objektů a vedení technické infrastruktury. Využití kolektorů. Obsah cvičení 1. Rozmístění vedení technického vybavení v uličním profilu včetně přípojek do budov. 2. Výpočet potřeby pitné vody pro obec – město, budovu. Zadání programu 1: Výpočet potřeby pitné vody pro obec – město, budovu. 3. Výpočet průtoku vody v potrubí. 4. Využití a schémata vodojemů, schéma tlakových poměrů gravitačního a výtlačného vodovodu. 5. Materiál pro vodovody a kanalizace, nákresy spojů trub, objekty – nákresy zemní soupravy, kanalizační vstupní šachty a dešťových vpustí. 6. Žumpy - nákres, základní schéma čistíren odpadních vod – nákres, domovní čistírny. 7. Výpočet potřeby elektrické energie pro obec – město, budovu. 8. Výpočet potřeby plynu pro obec – město, budovu. 9. Materiál pro plynovody, objekty. 10. Výpočet potřeby tepla pro budovu, obec – město Zadání programu 2: Výpočet potřeby tepla pro budovu 11. Materiál pro elektrická vedení, objekty. 12. Materiál pro teplovody, objekty. Časová rezerva 13. Technické náčrty vnitřních rozvodů elektrických, plynu, tepla, technicko-hospodářské ukazatele. Literatura HASÍK O. Stavby vodovodů a kanalizací. 2. upravené vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, skripta ŠRYTR P. et al. Městské inženýrství, 1.část. Praha: Academia Praha, 1999 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR, ÚÚR, Brno 2008 Zákony, předpisy, technické normy podle seznamu v literatuře.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.