222-0217/02 – Stavby pro zásobování energiemi (SZE)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti mají získat základní vědomosti a přehled o stavbách pro energetiku jako jsou stavby pro zásobování elektrickou energií, energetickými plyny a teplem, o obnovitelných a základních zdrojích energií, dále o zásadách výpočtu potřeby energií a výpočtu průtokových a tlakových poměrů trubních sítí. Základní znalosti si osvojí o výstavbě, údržbě a rekonstrukcích energetických sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na charakteristiku základních částí staveb pro zásobování elektrickou energií, energetickými plyny, pro zásobování teplem včetně užitkové vody. Obsah výuky zahrnuje základní znalosti pro navrhování, provoz a rekonstrukce staveb pro zásobování energiemi především bytové a občanské zástavby. Uvádí se výchozí výpočtové metody pro zjištění potřeb energií a postup výpočtů pro dimenzování rozvodných sítí a objektů.

Povinná literatura:

Šrytr P.a kol.: Městské inženýrství (1), Academia Praha 1999 Zákon č.458/2000 Sb.(energetický zákon). Zákon č.183/2006 Sb.(stavební zákon). ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Další předpisy a technické normy podle seznamů v cit. podkladech.

Doporučená literatura:

ČERMÁKOVÁ M. Inžinierske siete. STU v Bratislave.2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek 1. Význam staveb pro zásobování energiemi v technické infrastruktuře a v regionálním rozvoji. 2. Výroba energií z neobnovitelných a z obnovitelných zdrojů. Přehled předpisů. 3. Zásobování elektrickou energií – koncepce, výpočet potřeby elektrické energie, zdroje elektrické energie, druhy elektrických soustav, rozvod elektrické energie ke spotřebitelům, objekty. 4. Zásobování energetickými plyny – koncepce, druhy topných plynů a jejich zdroje, výpočet potřeby plynu, zásobníky plynu, rozvod plynu ke spotřebitelům. Soustavy rozvodů plynu, objekty. 5. Zásobování teplem – koncepce, druhy tepelných médií a zdroje tepla, výpočet potřeby tepla, rozvod tepla ke spotřebitelům. Soustavy rozvodů tepla a teplé užitkové vody (TUV), objekty. 6. Materiály a způsoby uložení podzemních a nadzemních energetických vedení. 7. Ochranná a bezpečnostní pásma staveb pro energetiku. Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Časová rezerva 8. Hospodárnost provozu a výstavby objektů a vedení pro energetiku. Využití kolektorů. Protikorozní ochrana podzemních energetických vedení. Technické náčrty vnitřních rozvodů elektrických rozvodů, plynu, tepla, technicko-hospodářské ukazatele staveb pro energetiku. Témata cvičení 1. Výpočet soudobých elektrických příkonů bytů a občanské vybavenosti, připojených na určité elektrické vedení - zadání programu 1. 2. Výpočet celkové roční a maximální hodinové potřeby zemního plynu pro bytový fond – zadání programu 2. 3.Výpočet tepelného příkonu budovy a roční potřeby tepla - zadání programu 3. 4. Zásady výpočtu tlakových ztrát v potrubí teplo(horko-)vodních (Bernoulliho rovnice ad.). 5. Zásady výpočtu průtokových a tlakových poměrů větevných horkovodních sítí a výpočet přenosu tepelného výkonu. 6. Zásady výpočtu průtokových a tlakových poměrů v nízko- a středotlakých plynovodních potrubích. 7. Provádění energetických staveb. Časová rezerva 8. Rekonstrukce energetických staveb, bezvýkopové technologie – protlačování potrubí, vtahování trub do stávajícího trubního vedení. Pokyny pro zpracování programů - formát A4, s titulním listem, seznamem příloh, zadáním a krátkou charakteristikou programu - textové části vypracovány v *.doc, jednostranně na A4, -grafické části (CAD, *.doc, ručně) Písemné práce posluchačů se vypracují a odevzdají ve cvičení. Programy jsou k odevzdání průběžně, do začátku příštího cvičení. Při opoždění odevzdání programu se snižuje bodové hodnocení. Nejpozději lze odevzdat program do začátku zápočtového týdne. Při použití výpočetního programu (v Excel ap.) je nutno při odevzdání programu cvičení ke kontrole doložit použitý výpočetní program (soubor) na vhodném nosiči (flash, CD) nebo vlastní autorizovaný a datovaný výpis editace použitého výpočetního programu. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání všech programů a 75 % prezence ve cvičení. Literatura ŠRYTR P. a kol.: Městské inženýrství , 1. díl. Praha: Academia Praha 1999 Pokyny pro zpracování programů - formát A4, s titulním listem, seznamem příloh, zadáním a krátkou charakteristikou programu - textové části vypracovány v *.doc, jednostranně na A4, -grafické části (CAD, *.doc, ručně) Písemné práce posluchačů se vypracují a odevzdají ve cvičení, programy jsou k odevzdání průběžně, nejpozději do začátku zápočtového týdne. Při použití výpočetního programu (v Excel ap.) je nutno při odevzdání programu cvičení ke kontrole doložit použitý výpočetní program (soubor) na vhodném nosiči (flash, CD) nebo vlastní autorizovaný a datovaný výpis editace použitého výpočetního programu. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání všech programů a 75 % prezence ve cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní