222-0220/01 – Oceňování majetku (OM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnutí přehledu přístupů a metod oceňování majetku. Studenti získají přehled o administrativním oceňování a oceňování na tržních principech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je poskytnutí přehledu přístupů a metod oceňování majetku a účelu ocenění včetně charakteristiky technicko-ekonomických a právních kategorií, potřebných pro stanovení administrativních a tržních cen.

Povinná literatura:

Bradáč, A., Teorie oceňování nemovitostí. IV.rozšířené vydání. Brno:CERM, 1998. Bradáč, A., Krejčíř P., Hallerová A., Úřední oceňování nemovitostí, CERM Brno, 2004 Zazvonil Z., Oceňování nemovitostí na tržních principech,CEDUK, 1996 Ross F.W., Brachmann R., Holzner P., Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty

Doporučená literatura:

Bradáč, A., Teorie oceňování nemovitostí. IV.rozšířené vydání. Brno:CERM, 1998. Bradáč, A., Krejčíř P., Hallerová A., Úřední oceňování nemovitostí, CERM Brno, 2004 Zazvonil Z., Oceňování nemovitostí na tržních principech,CEDUK, 1996 Ross F.W., Brachmann R., Holzner P., Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Znalost ovládání PC, základní znalosti ekonomiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Evidence majetku, kupní smlova Základní kategorie při oceňování majetku. Cena a hodnota. Druhy cen a jejich souvislosti. Právní aspekty oceňování majetku, předpoklady správného stanovení ceny. Oceňování pro potřeby státních orgánů a na legislativní objednávku, současně znalecká činnost zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhl. Č. 37/1967 Sb. k jeho provedení. Základní normy upravující oceňování majetku, zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhl č. 279/1997 Sb., kterou se provádí. Nosné principy administrativního oceňování. Administrativní oceňování nemovitostí. Nemovitosti, základní pojmy: právní a technicko-ekonomická charakteristika, evidence, stavební řád. Metody oceňování staveb: kvalitativní třídy, bodové hodnocení, kubická metoda. Propočty konkrétních případů. Oceňování pozemků. Základní metody a jejich aplikace dle pozemkových kultur. Majetek z tržního hlediska. Cena administrativní a tržní. Charakteristika tržního oceňování jako tvůrčího procesu. Základní rysy trhu s majetkem. Specifika trhů s nemovitostmi a podniky. Motivace a jednání tržních partnerů, segmentace trhu. Optimální a maximální exploatace majetku, substituce, náklady, alternativní příležitosti, kontribuce, konformita, přebytek. Analýza trhu, trh majetku jako lokální trh. Tržní oceňování nemovitostí. Základní oceňovací přístupy. Porovnávací přístup. Základní databáze a zohlednění odlišností, stanovení korigované jednotkové komparační ceny. Výnosový přístup, kapitalizační techniky a kapitalizační míra, upravený výnos z nemovitostí a jeho prognóza, investiční metoda, technika přímé kapitalizace, technika diskontovaného peněžního toku, metoda nadzisku. Nákladový přístup tržního oceňování nemovitostí. Metoda podrobného rozpočtu, metoda agregovaných položek, metoda jednotkové ceny srovnatelné stavby (THU). Komparace výsledků ocenění dle jednotlivých přístupů. Stanovení objektivní tržní ceny, pravděpodobnost jejího dosažení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku