222-0232/01 – Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí (BPaŽP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Průřezový předmět poskytne souhrnné znalosti o základech problematiky bezpečnostního managementu a environmentálního managementu se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu a ochraně životního prostředí. Studijní předmět je rozdělen do tří částí, z nichž první je zaměřena na "Systém řízení BOZP ve firmě", druhá se týká "Systému řízení BOZP na staveništi" a třetí je věnována "Environmentálnímu managementu". Je zdůrazněn technický aspekt bezpečnostního managementu s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Poskytne orientaci v nových přístupech technického využívání BM v životním cyklu objektů, v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje v investicích.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

První část zahrnuje současný stav BOZP v ČR, (právní předpisy BOZP, apod.), systém řízení BOZP ve stavební firmě (základní prvky, požadavky, zásady a principy). Druhá část zahrnuje základní požadavky BOZP na bezpečnost staveb a stavebních činností, Organizace a řízení BOZP na staveništi, Koordinace prací na staveništi, BOZP při provádění stavebních činností, BOZP při používání, provozu, údržbě a opravách stavebních strojů, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení (VTZ), rizika spojená se stavebními činnostmi a opatření k jejich snižování a minimalizaci, pracovní úrazy ve stavebnictví, organizace a řízení dopravy na staveništi, organizace školení BOZP a informování na staveništi.Třetí část zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí - Ochranu životního prostředí, Odpadové hospodářství, Ochrana vod, Ochrana ovzduší, Nakládání s chemickými látkami, Prevence závažných havárií.

Povinná literatura:

Hájek Vladimír a kol.: Řízení stavební firmy (1999) Zákon o PO č. 67/2001 Sb., prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb. Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb (CERM, Brno 2003 ) Společně bezpečně – Bezpečnost práce ve stavebnictví ( VÚBP 2002 ) Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb , ČVUT 2006 Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb, ČVUT 2008 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb, ČVUT 2008 Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Doporučená literatura:

Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Kleinová, L.: Systém řízení BOZP ve firmě. Učební texty. Praha, CIVOP, 2008 Kleinová, L.: Pracovní rizika. Učební texty. Praha, CIVOP, 2008 www.bozpinfo.cz www.e-bozp.cz www.delnickaskola.cz www.stavebnitechnologie.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Témata přednášek Témata přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcový obsah přednášek: Základní legislativní předpisy v oblasti BOZP, zákoník práce Požadavky na projektovou, předvýrobní a výrobní přípravu stavby Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce Způsobilost pracovníků pro stavební práce z hlediska BOZP Provádění stavebních prací ( zemní výkopové, ve výškách ) Provádění stavebních prací ( montážní, železářské, betonářské, zednické ) Provádění stavebních prací ostatních Základní dokumentace BOZP a bezpečnostní management Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP Požární ochrana, (MBP), odborná způsobilost v oblasti PO Posuzování vlivu staveb na životní prostředí – řízení EIA Zajištění ochrany životního prostředí (EMS) Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby, recyklace stavebního odpadu. Rámcový obsah přednášek je shrnut do šesti tématických bloků: 1. Úvod, bezpečnostní a environmentální management 2. BOZP I – základní legislativa, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, další požadavky BOZP, 3. BOZP II – Úkoly účastníků výstavby, pracovní úrazy, koordinátoři BOZP při práci na staveništi, 4. Požární ochrana (PO), zabezpečení majetku, systém managementu bezpečnosti (SMS), OHSAS 18001: prevence rizik, 5. Environmentální management, ochrana životního prostředí při výstavbě, (odpady, půda, voda, ovzduší, příroda,) 6. Systémy environmentálního managementu (EMS), integrovaný systém řízení (IMS)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní