222-0256/01 – Basics of Facility Management (ZFM)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
SZE0005 Ing. Natálie Szeligová, Ph.D.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to provide students orientation in new approaches to the technical use of FM support activities from the perspective directions for use of the building, administration buildings and sites, the life cycle of buildings and subsequent use of services from the perspective of the performance of real estate management in operations, routine maintenance, field construction and administrative, energy inspection, facility manager role object in provision of comprehensive management incl. the creation of so-called accessible environment, operation, repair and maintenance of buildings, heating systems including appropriate software.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Průřezový předmět poskytne souhrnné znalosti o základech Facility managementu. Zejména o zásadách vedení evidence a pasportizace, o zásazích do technického ( úpravy, opravy, údržba) a ekonomického ( využití ploch, pronájem, náklady na energie ) stavu objektu, navazující na povinnou dokumentací skutečného provedení stavby. Předmět se dotýká problematiky inovativních nástrojů k prodloužení užitku a efektivnosti stavebního díla v kontextu veřejného zájmu s využitím facility managementu. Je zdůrazněn technický aspekt správy majetku s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Objasní význam Facility managementu v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého udržitelnéhop rozvoje v investicích.

Compulsory literature:

Roper, Kathy O. The Facility Management Handbook. 4th ed. New York: AMACOM, 2014.

Recommended literature:

Roper, Kathy O. The Facility Management Handbook. 4th ed. New York: AMACOM, 2014.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Attendance at seminars and invited lectures.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Sectional subject will provide comprehensive knowledge about the basics of Facility Management. Especially on the principles of keeping records and condition survey on the technical intervention (modification, repair, maintenance) and economic (land use, rent, energy costs) object status, following the compulsory documentation of actual construction. The subject touches on the issues of innovative tools to extend the benefits and effectiveness of the works in the context of public interest with the use of facility management.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Summer semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  17
        Examination Examination 65  33 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R025) Municipal Engineering (11) Municipal Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer