222-0260/01 – Bezpečnost při užívání staveb (BUS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je problematika bezpečnostního managementu se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu, zejména v problematice bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu a užívání staveb, způsobilosti pracovníků pro stavební údržbové práce, povinnostech zaměstnavatele a zaměstnanců při vzniku pracovních úrazů, ochrannými pásmy, lhůtami pravidelných revizí, technologickými předpisy a pracovními postupy při pracovních činnostech. Se zaměřením na možná nebezpečí a především na jejich prevenci v praxi. Způsobilost zaměstnanců pro jednotlivé pracovní úkony, lhůty pravidelných bezpečnostních školení, zdravotních prohlídek, revizí a prevence požární ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Měšťanová, D. a kol: Příprava a provoz staveb. Informatorium, Praha 2012 Tománková, J. a kol. Management staveb, FinEco ČVUT 2013 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, s platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) v platném znění Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Doporučená literatura:

Společně bezpečně – Bezpečnost práce ve stavebnictví ( VÚBP 2002 )

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: Základní legislativní předpisy v oblasti BOZP, zákoník práce. Základní dokumentace BOZP a bezpečnostní management. Způsobilost pracovníků pro stavební práce z hlediska BOZP. Požadavky na projektovou, předvýrobní a výrobní přípravu oprav, obnov a rekonstrukcí. Zákonné povinnosti vlastníka nemovitosti, školení o právních a ostatních předpisech BOZP. Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu, školení Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku