222-0303/04 – Inženýrské sítě (IS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V přednáškách i ve cvičení je cca. 50 % rozsahu výuky předmětu opakováním pro absolventy předmětu Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování (3. r.) a Stavby pro zásobování energiemi (4. r.), pro ostatní studenty je to základ k samostatnému studiu do plného rozsahu uvedených předmětů a pro úroveň ke státním závěrečným zkouškám, dalších cca. 50 % rozsahu výuky je prohloubení studia uvedených dvou předmětů. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technickými vědomostmi o všech druzích inženýrských sítí. Základní vědomosti se doplňují podrobnějšími technickými zásadami a výpočty potřebnými pro řešení koncepcí a podrobnějších návrhů, výstavby a údržby inženýrských sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí rozhodování a tvorbu koncepce pro technické vybavení daného území, pro projektování a investiční činnost ve městech a obcích. Zároveň je zaměřen na koordinaci inženýrských sítí navzájem a s ostatními účastníky investičního procesu. Student získá potřebné znalosti v oblasti inženýrských sítí s přihlédnutím k jejich specifice – liniové stavby nadzemní, pozemní a podzemní. Dále se seznámí se základy dimenzování inženýrských sítí, zdrojů a objektů a se souvisejícími technickými normami pro užití v úrovni potřebné pro územní řízení.

Povinná literatura:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, Šrytr p. a kol. Městské inženýrství, 1. díl, Academia Praha 1999, Hasík O. Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB –TU Ostrava 2009,

Doporučená literatura:

Čermáková M. Inžinierske siete, STU Bratislava 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné práce ve cvičení Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Klasifikovaný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemné práce ve cvičení Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Klasifikovaný zápočet

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek Oddíl 1 – úvod, vodovody a kanalizace 1. Úvod, základní pojmy a vztahy inženýrských sítí. 2. Koncepce vodovodů, soustavy, zdroje, jejich ochrana, sítě, vodojemy, přípojky. 3. Koncepce kanalizace, odpadní vody, soustavy sítí, čistírny odpadních vod, přípojky, žumpy. 4. Výpočty vodovodních sítí. 5. Výpočty kanalizačních sítí. 6. Teorie grafů sítí, topologie inženýrských sítí, jejich zatížení a průtokové režimy. Oddíl 2 – energetické sítě a zdroje, elektronické komunikace 7. Koncepce zásobování elektřinou, soustavy, přípojky. 8. Koncepce zásobování plynem, druhy plynu, soustavy, přípojky. 9. Koncepce zásobování teplem vč. teplou vodou, paliva, zdroje, soustavy, přípojky. 10. Koncepce a druhy elektronických komunikací. 11. Vybrané běžné objekty na sítích elektrických, plynovodních, teplovodních. 12. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Výpočty pro energetiku 13. Ochranná a bezpečnostní pásma pro energetiku a spoje. Osnova cvičení Vodohospodářská část 1.Označování stavebních hmot a obrysů konstrukcí v řezech, značky inženýrských sítí a jejich objektů pro mapy velkých měřítek, situační výkresy inženýrských sítí. Výkres koordinace inženýrských sítí v situaci křižovatky ulic. Výkresy se zpracovávají jako inženýrské ruční náčrty v relativních měřítcích odpovídajících formátu A4, s osami a řezy. 2.Výpočet potřeby pitné vody pro dané území obce. 3.Výpočet jednoduché větevné vodovodní sítě. 4.Výpočet jednoduché stokové sítě. 5.Využití výpočetní techniky pro výpočet vodovodní sítě. 6.Využití výpočetní techniky pro výpočet stokové sítě. Energetická část 7. Základy výpočtu potřeby elektrické energie pro byty a dané území obce. 8. Základy výpočtu potřeby energetického plynu pro byty a dané území obce. 9. Základy výpočtu potřeby tepla pro budovy a dané území obce. 10. Situační schéma trafostanic, spínacích stanic, rozvoden, tabulka napěťových kategorií. 11. Ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury – schémata hranic a způsobu měření pásem, schémata svislých řezů kolektorů. 12. Základní výpočtové rovnice elektromagnetického vlnění a jeho rozsah, pásma vlnění. 13. Časová rezerva – řešení problému jednoho nebo dvojího vedení určitého druhu technického vybavení v ulici. Literatura ŠRYTR P. et al. Městské inženýrství. 1. část. Academia, Praha, 1999 . HASÍK O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2007 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR, ÚÚR, Brno 2008 Zákony, předpisy, technické normy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.