222-0305/01 – Regenerace průmyslových ploch (RPP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Regenerace průmyslových ploch představuje problematiku, obsahující variantní metody a procesy regenerace a údržby průmyslové krajiny a opuštěných ploch.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Regenerace průmyslových ploch představuje problematiku, obsahující variantní metody a procesy regenerace a údržby průmyslové krajiny. S určitým zjednodušením lze říci, že vychází z dosavadních zkušeností při obnově krajiny postižené průmyslovou (obecně antropogenní) činností s negativními účinky na krajinu jak na území ČR, tak i v řadě dalších „průmyslem dotčených“ oblastí vyspělých států Evropské unie a USA, z výsledků výzkumu o dynamických projevech v litosféře, ze znalostí o cyklických projevech a charakteru migrace chemických prvků u organických i anorganických komponent přírodní či antropogenní povahy a v neposlední řadě navazuje na stále více poznávanou a následně i přiznávanou nutnost bezproblémové koexistence člověka s přírodou, vyúsťující ve filosofii udržitelného rozvoje. Ve výukovém procesu je proto položen důraz na systémové pojetí tvorby a údržby krajiny, na nutnost respektování přírodních zákonů, procesů a ekologických zásad a stejně tak i na respektování kulturního dědictví, dynamického pojetí vývoje krajiny, její funkčnosti a stability ekosystémů.

Povinná literatura:

1. Archer, A.A. (edit) Man´s Dependence on the Earth. Stuttgart : Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung,1987 2. Conte, D.J., Thompson, D.J., Mores, L.L. Earth Science: An Integrated Perspective. Dubuque, IA : WCB Publisher, 1997 3. Martinec, P. et al. Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Ostrava : Nakladatelství Anagram pro Ústav geoniky AVČR, 2006. ISBN 80-7342-098-8 4. Schejbal, C. Nauka o Zemi. 1. vyd. Přerov : Vysoká škola logistiky o.p.s., 2008. ISBN 978-80-87179-02-4 5. Zamarský, V. Earth Science. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2005. ISBN 80-248-0797-1. 6. Culek, M., et al., 1996: Biogeografické členění České republiky. Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-85368-80-3 7. Culek, M., et al., 2005: Biogeografické členění České republiky. II.díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-82-4 8. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1996: Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. ISBN 80-901212-7-6 9. Demek, J., 1988: Obecná geomorfologie. Academia, Praha. 10. Forman, R.T.T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Academia, Praha. 1.vyd. ISBN 80-200-0464-5 11. Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. Veronica a Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2.vyd. ISBN 80-85368-22-6 12. Devinny, J.S., Everett, L. G., Lu James, C.S., Stollar, R.L., 1990: Subsurface Migration of Hazardous Wastes. Van Norstrand Reinhold, ISBN 0-442-21868-0 13. Fetter, C.W., 1999: Contaminant Hydrogeology, 2nd Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. ISBN 0-13-751215-5 14. Freeze R.A., Cherry, J.A., 1979: GroundwaterPrentice-Hill. Englewood Cliffs, NJ 15. Kubal, M., Burkhard, T., Březina M.., 2002. Dekontaminační technologie. WWW skripta VŠCHT Praha. http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html 16. Matějů, V., (Ed.), 2006: Kompendium sanačních technologií. Vydal EKOMONITOR s.r.o., CHrudim. ISBN:80-86832-15-5

Doporučená literatura:

1. Archer, A.A. (edit) Man´s Dependence on the Earth. Stuttgart : Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung,1987 2. Conte, D.J., Thompson, D.J., Mores, L.L. Earth Science: An Integrated Perspective. Dubuque, IA : WCB Publisher, 1997 3. Martinec, P. et al. Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Ostrava : Nakladatelství Anagram pro Ústav geoniky AVČR, 2006. ISBN 80-7342-098-8 4. Schejbal, C. Nauka o Zemi. 1. vyd. Přerov : Vysoká škola logistiky o.p.s., 2008. ISBN 978-80-87179-02-4 5. Zamarský, V. Earth Science. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2005. ISBN 80-248-0797-1. 6. Culek, M., et al., 1996: Biogeografické členění České republiky. Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-85368-80-3 7. Culek, M., et al., 2005: Biogeografické členění České republiky. II.díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-82-4 8. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1996: Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. ISBN 80-901212-7-6 9. Demek, J., 1988: Obecná geomorfologie. Academia, Praha. 10. Forman, R.T.T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Academia, Praha. 1.vyd. ISBN 80-200-0464-5 11. Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. Veronica a Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2.vyd. ISBN 80-85368-22-6 12. Devinny, J.S., Everett, L. G., Lu James, C.S., Stollar, R.L., 1990: Subsurface Migration of Hazardous Wastes. Van Norstrand Reinhold, ISBN 0-442-21868-0 13. Fetter, C.W., 1999: Contaminant Hydrogeology, 2nd Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. ISBN 0-13-751215-5 14. Freeze R.A., Cherry, J.A., 1979: GroundwaterPrentice-Hill. Englewood Cliffs, NJ 15. Kubal, M., Burkhard, T., Březina M.., 2002. Dekontaminační technologie. WWW skripta VŠCHT Praha. http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html 16. Matějů, V., (Ed.), 2006: Kompendium sanačních technologií. Vydal EKOMONITOR s.r.o., CHrudim. ISBN:80-86832-15-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

evidence docházky v předmětu průběžná kontrola zadaných řešených programů

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Témata přednášek dle osnovy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcový program přednášek: 1.Země – živá planeta 2.Reliéf Země jako výsledek přírodních geomorfologických procesů a základ krajiny 3.Krajina a péče o ni: související pojmy a jejich právní úprava, historie krajiny jako dynamicky se vyvíjejícího systému, péče o kulturní krajinu 4.Zahlazování následků hornické činnosti: negativní vlivy hornické činnosti na krajinu a její funkce 5.Zahlazování následků hornické činnosti: odstraňování negativních vlivů hornické činnosti na krajinu – sanace a rekultivace, právní úprava sanací a rekultivací 6.Kontaminace: zahradně architektonické kompozice, hlavní kompoziční zásady 7.Kontaminace: vznik kontaminace a druhy kontaminovaných lokalit, druhy aktivit a charakter kontaminace, důležité vlastnosti a parametry kontaminantů, druhy kontaminace, rizika z kontaminace horninového prostředí 8.Analýza rizika: zjišťování a hodnocení kontaminace, distribuce kontaminace v horninovém prostředí, základní mechanismy proniku kontaminace do horninového prostředí, migrace rozpuštěné kontaminace, vlivy nehomogenit propustného prostředí, atenuace 9.Analýza rizika: vztah dávka – účinek, stanovení expozice, kvantifikace rizika, nejistoty, charakteristika rizika 10.Návrh nápravných opatření: postup při navrhování nápravných opatření, cíle sanace 11.Návrh nápravných opatření: cílové parametry sanace, strategické koncepce nápravných opatření 12.Metody sanace horninového prostředí: metody sanace podle složek horninového prostředí, koncepční varianty sanace, metody sanace podle principu, sanační metody podle místa působení 13.Metody sanace horninového prostředí: status zavedenosti technologií, základní podmínka realizace sanace, výběr sanačních technologií, stručný přehled sanačních metod 14.Specifika ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace: bohatá historie českého hornictví, dvě stě let uhelného hornictví u nás – pozitiva i negativa Rámcový program cvičení: 1.Seznámení s předmětem, podmínky k udělení zápočtu 2.Brownfields: definice, typy, statistiky 3.Řešení problematiky Brownfields a zadání programu č.1 4.Laguny Ostramo 5.Prezentace programu č. 1 6.Exkurze: Konference „Regenerace průmyslové krajiny“ 7.Technické památky: pojem, historie, legislativa, formy ochrany 8.Konverze industriální architektury a zadání programu č. 2 9.Industriální památky MSK 10.Prezentace programu č. 2 11.Exkurze: Zahlazování hornické činnosti v Ostravsko – karvinském revíru 12.Exkurze: Laguny Ostramo 13.Zápočtový test 14.Závěr a zhodnocení cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní