222-0306/04 – Investiční procesy (InvP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
DRA165 Ing. Regina Kuchtová, Ph.D.
BLA231 Ing. Jana Tichá Blahutová
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost obsahu předmětu je předpokladem pro výkon činností při zajišťování investičního procesu, tedy při přípravě, realizaci, využívání a likvidaci investic – staveb a to jak v oblasti veřejné správy tak i v soukromé sféře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Především předmět popíše klasifikaci investic a celkový model investičního procesu. Dále popíše specifika přípravných fází investičního cyklu. Detailně rozebere jednotlivé části studie proveditelnosti.Pojedná o partnerech v investičním procesu, o přehledu dokumentace jednotlivých fází investičního cyklu, časových a finančních parametrech. Pozornost bude rovněž zaměřena na kontrolní vstupy státní správy i rozhodovací vstupy investora, jakož i samosprávným orgánům v roli investora. Samostatně bude věnována pozornost ekonomickým aspektům přípravy investic a jejich analýze rizik.

Povinná literatura:

Kuta Vítězslav: Investiční procesy a jeho technicko organizační aspekty, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava 1988 Texty České komory autorizovaných inženýrů a techniků z let 2001 –2010 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a navazující vyhlášky Vrbka P.: Zadávání veřejných zakázek - metodické pokyny a plné znění zákona č. 137/2006 Sb. MILES, M.E., BERENS, G.L.: Real Estate Development, Urban Land Institute,2007 DION, T.R., Land Development for Civil Engineering, John Wiley & Sons Inc., 2002

Doporučená literatura:

Kuta Vítězslav: Investiční procesy a jeho technicko organizační aspekty, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava 1988 Texty České komory autorizovaných inženýrů a techniků z let 2001 –2010 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a navazující vyhlášky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Zpracování a odevzdání uložených programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška, terminologie, klasifikace investic 2. Celkový model investičního cyklu 3. Specifika přípravných fází investičního cyklu 4. Partneři v investičním procesu 5. Dokumentace jednotlivých fází investičního cyklu 6. Přehled průzkumových a rozborových prací 7. Časové parametry investičního cyklu 8. Technologie projektování 9. Finanční parametry investičního cyklu 10. Kontrolní vstupy státní správy v investičním cyklu 11. Rozhodovací vstupy investora v investičním cyklu 12. Plánovací proces v oblasti investic 13. Výběrové řízení 14. Samosprávné orgány v roli investora 15. Přehled legislativy související s investičním procesem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.