222-0315/01 – Vodohospodářské stavby (VS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON0015 Ing. Anna Gonščáková
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka poskytne základní znalosti o hydrologii, o hydraulických výpočtech pro vodohospodářské stavby a o výstavbě, údržbě a užívání staveb jednotlivých oborů vodohospodářské výstavby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Objasňují se potřebné části hydrauliky a hydrologie. Jsou zařazeny výpočty hydrostatického zatížení konstrukcí a hydrodynamické výpočty proudění vody v potrubí a v otevřených korytech. Popisují se konstrukční zásady vodních staveb, metody výstavby a využití vodních děl. Jsou zahrnuty přehrady a údolní nádrže, malé vodní nádrže a rybníky, úpravy vodních toků, vnitrozemské vodní cesty, hydromeliorace, vodovody a kanalizace. Uvádějí se vztahy vodních staveb a životního prostředí. Uvádějí se dotčené české zákony. KLÍČOVÁ SLOVA: Vodní stavby, vodní stavitelství, přehrady, nádrže, vodní toky, vodovody, kanalizace

Povinná literatura:

HASÍK, O.,DOSTÁLOVÁ J.Vodní stavitelství. VŠB–TU Ostrava,2002.ISBN 80-248-0078-0. HASÍK, O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB–TU Ostrava, 2007.ISBN 978-80-248-1428-5. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Další specializovaná literatura a technické normy ČSN jsou uváděny v jednotlivých přednáškách

Doporučená literatura:

BÉM J.: Vodohospodářské inženýrství, ČVUT Praha 1990 HAVLÍK V., ZEMAN E.: Vodohospodářské inženýrství (výpočty), ČVUT Praha 1990 LUKÁČ M., BEDNÁROVÁ E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb Sypané priehrady a hrádze. Bratislava: Jaga, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Multimediální pomůcky použité k výuce: prezentace v softwaru MS .ppt Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Témata přednášek Témata přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek 1.Úvod do studia vodního stavitelství: základní pojmy, legislativa, vodní stavby a životní prostředí, obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, ochranná pásma obecně 2.Hydraulika, 1. část: fyzikální vlastnosti kapalin, hydrostatika 3.Hydraulika, 2. část: hydrodynamika 4.Hydrologie: vlastnosti vody, výskyt a oběh vody v přírodě 5.Přehrady a údolní nádrže, využití vodní energie 6.Malé vodní nádrže, rybníky 7.Úpravy vodních toků a jezy 8.Vnitrozemské vodní cesty 9.Hydromeliorace 10.Vodovody - 1. část: vývoj vodovodů, koncepce a výpočty vodovodů 11.Vodovody - 2. část: jímání vody, úpravny vody, vodojemy, trubní sítě, vodovodní přípojky 12.Kanalizace, 1.část: vývoj kanalizací, koncepce a výpočty kanalizace 13.Kanalizace, 2. část: stokové sítě, kanalizační přípojky 14.Časová rezerva: Čištění odpadních vod, jakost povrchových vod a ochrana proti jejich znečištění Témata cvičení 1.Úvod do studia vodního stavitelství, význam vodních staveb, vztahy v životním prostředí 2.Technická diskusní stať na téma zadané z technického časopisu, písemná práce ve cvičení 3.Hydrostatika – fyzikální vlastnosti vody, výpočty ve cvičení 4.Zadání a příprava programu 1 – Hydrostatická síla na opěrnou zeď 5.Zadání a příprava programu 2 – Výpočty průtoku vody v potrubí 6.Zadání a příprava programu 3 – Výpočet a graf konzumční křivky 7.Zadání a příprava programu 4 – Výpočet křivky vzdutí (snížení) v korytě toku 8.Prostorové řešení vedení technického vybavení, křižovatka, písemná práce ve cvičení 9.Výpočet větevných vodovodních sítí, písemná práce ve cvičení 10.Výpočet okruhových vodovodních sítí, písemná práce ve cvičení 11.Výpočet stokových sítí, písemná práce ve cvičení 12.Užitá hydrodynamika pro vodní stavby – využití softwaru 13.Údolní nádrže, přehrady, úpravy vodních toků, vodní cesty, D-O-L – požadavky ochrany přírody, občanská sdružení, světové organizace (ICOLD, WCD), diskuse, náměty 14.Časová rezerva - Vývojové tendence ve vodním stavitelství Programy k odevzdání v příštím cvičení, nejpozději do začátku zápočtovéhé týdne. Při použití výpočetního programu (v Excel ap.) je nutno při odevzdání programu ke kontrole doložit použitý výpočetní program (soubor) na vhodném nosiči (flash, CD) nebo vlastní autorizovaný a datovaný výpis editace použitého výpočetního programu. Pro zápočet je nutná min.75% prezence ve cvičení. Literatura HASÍK, O., DOSTÁLOVÁ J. Vodní stavitelství. 1.vyd. Ostrava:VŠB–TU Ostrava,2002. 238 s. ISBN 80-248-0078-0. HASÍK, O. Stavby vodovodů a kanalizací. 2. upr. vyd. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2009. 134 s. ISBN 978-80-248-1984-6. 112.- Kč HASÍK O. VS předpisy 08.pdf. http://fast10.vsb.cz/hasik. Vodohospodářské stavby. MS.ppt. 2009 BÉM J.: Vodohospodářské inženýrství, Praha: ČVUT 1990 HAVLÍK V., ZEMAN E.: Vodohospodářské inženýrství (výpočty), Praha: ČVUT 1990 Zákony č. 254/2001 Sb.,o vodách (vodní zákon), č. 274/2001 Sb,.o veřejných vodovodech a kanalizacích Další specializovaná literatura a technické normy ČSN jsou uváděny v jednotlivých přednáškách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2011/2012 letní