222-0322/01 – Infrastruktura sídel (InfS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami územního plánování, vedením technických sítí , problematikou v dopravě , včetně bezbariérpvého řešení a jejich funkcemi v sídelním systému a zobrazení v územně plánovací dokumentaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami územního plánování, vedením technických sítí , problematikou v dopravě , včetně bezbariérpvého řešení a jejich funkcemi v sídelním systému a zobrazení v územně plánovací dokumentaci. Osnova: 1. Základní pojmy, udržitelný rozvoj v území, orgány územního plánování 2. Cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování, limity využití území, územně plánovací podklady, Politika územního rozvoje ČR 3. Druhy územně plánovací dokumentace – jejich účel, charakteristika, měřítka, forma zpracování, posouzení ÚPD z hlediska zákona č.100/2001 Sb. (novela 49/2010 Sb.) 4. Územně plánovací dokumentace - pořizování, projednávání, schvalování a závaznost , evidence ÚPD, dotčené orgány státní správy, požadavky na vzdělání zpracovatele a pořizovatele - zástupce státní správy, poskytování informací, účast veřejnosti v procesu pořizování ÚPD 5. Územní rozhodnutí a opatření, stavební řízení, vyvlastňování 6. Ochrana krajiny ( volná krajina, ZPF, LPF, ÚSES), ochrana zvlášť cenných území 7. Prostorové uspořádání sítí technického vedení, znázornění v územně plánovací dokumentaci, doprava a její problematika z hlediska rozvoje města 8. Stavby, vedení, zařízení vodohospodářská – zásady navrhování, OP 9. Stavby, vedení, zařízení energetiky – zásady navrhování, OP 10. Doprava – dělení, druhy, OP 11. Doprava dynamická – zásady navrhování, současné trendy v ČR i zahraničí 12. Doprava statická – navrhování , problematika v centrech, obytných souborech- ukázky řešení 13. Bezbariérová řešení v sídlech- pěší trasy, úpravy veřejných prostranství, přístupy do budov 14. Bezbariérová řešení v sídlech-zastávky, parkování

Povinná literatura:

-zákon č. 183/2006 Sb., stavební řád a prováděcí vyhlášky -zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích -zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ČSN 736005 -zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích -398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace -ŠRYTR, P. a kol.: Městské inženýrství, 1.díl, Academia Praha 1999 -HASÍK, O.:Územní plánování, VŠB TU Ostrava, FAST 2003 -HASÍK, O.:Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB TU Ostrava, FAST 2009 -HASÍK, O.:Milníky vývoje územního plánování měst ve světě aa technická infrastruktura, VŠB TU Ostrava, FAST 2008 -MAIER, K.: Územní plánování, ČVUT Praha 1995 -ČSN zaměřené na dopravu a sítě

Doporučená literatura:

zákon č. 183/2006 Sb., stavební řád a prováděcí vyhlášky -zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích -zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ČSN 736005 -zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích -398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace -ŠRYTR, P. a kol.: Městské inženýrství, 1.díl, Academia Praha 1999 -HASÍK, O.:Územní plánování, VŠB TU Ostrava, FAST 2003 -HASÍK, O.:Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB TU Ostrava, FAST 2009 -HASÍK, O.:Milníky vývoje územního plánování měst ve světě aa technická infrastruktura, VŠB TU Ostrava, FAST 2008 -MAIER, K.: Územní plánování, ČVUT Praha 1995 -ČSN zaměřené na dopravu a sítě

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, testy z probíraného učiva

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami vedení technických sítí a dopravy a jejich funkcí v sídelním systému a jejich zobrazení v územně plánovací dokumentaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní