222-0322/01 – Infrastructure of city (InfS)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Subject version guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to acquaint students with the principles of planning, management of technical networks in transport issues, including bezbariérpvého solutions and their functions in the settlement system and views in the planning documentation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami územního plánování, vedením technických sítí , problematikou v dopravě , včetně bezbariérpvého řešení a jejich funkcemi v sídelním systému a zobrazení v územně plánovací dokumentaci. Osnova: 1. Základní pojmy, udržitelný rozvoj v území, orgány územního plánování 2. Cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování, limity využití území, územně plánovací podklady, Politika územního rozvoje ČR 3. Druhy územně plánovací dokumentace – jejich účel, charakteristika, měřítka, forma zpracování, posouzení ÚPD z hlediska zákona č.100/2001 Sb. (novela 49/2010 Sb.) 4. Územně plánovací dokumentace - pořizování, projednávání, schvalování a závaznost , evidence ÚPD, dotčené orgány státní správy, požadavky na vzdělání zpracovatele a pořizovatele - zástupce státní správy, poskytování informací, účast veřejnosti v procesu pořizování ÚPD 5. Územní rozhodnutí a opatření, stavební řízení, vyvlastňování 6. Ochrana krajiny ( volná krajina, ZPF, LPF, ÚSES), ochrana zvlášť cenných území 7. Prostorové uspořádání sítí technického vedení, znázornění v územně plánovací dokumentaci, doprava a její problematika z hlediska rozvoje města 8. Stavby, vedení, zařízení vodohospodářská – zásady navrhování, OP 9. Stavby, vedení, zařízení energetiky – zásady navrhování, OP 10. Doprava – dělení, druhy, OP 11. Doprava dynamická – zásady navrhování, současné trendy v ČR i zahraničí 12. Doprava statická – navrhování , problematika v centrech, obytných souborech- ukázky řešení 13. Bezbariérová řešení v sídlech- pěší trasy, úpravy veřejných prostranství, přístupy do budov 14. Bezbariérová řešení v sídlech-zastávky, parkování

Compulsory literature:

Pevsner N.: An Outline of European Architecture Krier Léon: Architecture - choice or fate

Recommended literature:

Lorenz, P.: Gewerbebau, Industriebau. A. Koch Leinfelden, 1993. (DE)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

seminární práce, testy z probíraného učiva

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of this course is to acquaint students with the principles according to which acquisition and processing and the principles of technical leadership and network traffic.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  33 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2015/2016 Winter
2012/2013 Winter