222-0333/01 – Stavební právo v městském inženýrství (SPM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KOC0062 Ing. Petra Kocurová
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače ucelenou formou s aktuálními platnými právními předpisy a souvisejícími základními českými technickými normami, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva a tímto poskytnout dobrý teoretický základ pro budoucí kontakt s praxí, zejména pro fundovanou komunikaci s orgány veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

SERAFIN, P. Vybrané předpisy stavebního práva, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013. 1.vydání. 432 s., ISBN 978-80-87438-42-8. ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, J., MAREČEK, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ, T., TUNKA, M., VOBRÁTILOVÁ, Z. Nový stavební zákon v teorii a praxi, Linde, Praha 2006 VEDRAL, J. Správní řád s komentářem, Polygon, Praha 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti zpracují semestrální práci navazující na zadání předmětu Veřejná infrastruktura – řešení pěších komunikací vybrané trasy v souladu s podmínkami dotačních titulů SFDI (Zvyšování bezpečnosti) a vyhlášek č.146/2008 Sb., č.398/2009 Sb. Práce bude v závěru semestru prezentována v PowerPointu. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně návaznosti na dotační tituly SFDI Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Souhrnné opakování probraného učiva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní