222-0401/01 – Geodézie ve stavebnictví (GDS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl rozvinout u studentů základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie se zaměřením na stavební díla. Seznámí studenty s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. Dále získají přehled o základním názvosloví v zeměměřictví a katastru nemovitostí, což jim umožní snadnější orientaci v navazujících odborných předmětech. Nabudou rozšířené znalosti o problematice geodézie ve stavebních oborech, o legislativním rámci stavební geodézie, o přesných měřících metodách, o měření posunů staveb, o GNSS technologii měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Geodézie je pro stavebnictví neoddělitelnou vědní disciplínou. Každá stavba má své přesně určené místo a každý absolvent technických oborů z oblasti stavebnictví by měl být seznámen s praktikami vyměřování a zaměřování staveb. Předmět si klade za cíl rozvinout u studentů základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie se zaměřením na stavební díla. Seznámí studenty s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. Dále získají přehled o základním názvosloví v zeměměřictví a katastru nemovitostí, což jim umožní snadnější orientaci v navazujících odborných předmětech. Nabudou rozšířené znalosti o problematice geodézie ve stavebních oborech, o legislativním rámci stavební geodézie, o přesných měřících metodách, o měření posunů staveb, o GNSS technologii měření.

Povinná literatura:

SCHENK, J.: Geodézie, VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3 HÁNEK, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT, Praha, 2007. [přednášky] POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. [přednášky, cvičení] ŠVEC, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT, Praha, 1998 (2000). [cvičení] MIKULENKA, V.: Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

SLÁDKOVÁ, D.: Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz MAZALOVÁ, J.: Měření délek a komparace měřidel, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz SLÁDKOVÁ, D.: Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, odborná diskuse nad tématy probranými v rámci přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

• Minimálně 70 % účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30 % musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). • Účast na terénní výuce • Povinností studenta je se připravit na následující hodinu (vytisknout si podklady, seznámit se s obsahem cvičení atd.), protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu. • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají vždy na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o jeden bod. • Výše zápočtu se odvíjí z bodového zisku v rámci odevzdání výstupů, technických zpráv z jednotlivých měření, úloh. • Zápočty se udělují na posledním cvičení dle harmonogramu v daném semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Popis teodolitu, totální stanice, horizontce, centrace. Měření vodorovných směrů. 2. Měření délky, zenitové úhly 3. Výpočet zápisníků vodorovných směrů a zenitových úhlů a délek, výpočet výšky 4. Teoretická příprava na práci v terénu (polygonový pořad, nivelace) 5. Polygonový pořad 6. Nivelace 7. Zaměření polohopisu pro účely vytvoření účelového plánu (situace) 8. Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu, výpočet a vyrovnání nivelačního pořadu, vykreslení situace 9. Zaměření interiéru stavebního objektu, tvorba výkresu 10. Výpočet vytyčovacích prvků, příprava dat 11. Vytyčení objektu v terénu, zhodnocení přesnosti vytyčení 12. Stavební svahové lavičky – vytyčení základů 13. Určování objemů a ploch

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní