222-0402/01 – Technická infrastruktura (TI)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je zajistit odbornou informovanost studujících o stavbách pro technickou infrastrukturu, poznat základní zásady koncepce, navrhování, výstavby, provozu, využití, spolehlivosti a životnosti uvedených staveb, naučit schopnost odborných diskusí o řešených stavbách, umět technickou infrastrukturu hodnotit, přispět k realizaci staveb technické infrastruktury, zvládnout základní numerické výpočty, poznat zákony, předpisy, české technické normy ČSN, jiné technické normy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Student si osvojí základní znalosti z oborů staveb technické infrastruktury jako jsou stavby vodovodů, kanalizací, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, spoje. Seznámí se se základními způsoby výpočtů nároků na zdroje vody, čištění odpadních vod a na zdroje pro zásobování energiemi. Získá znalosti o vlastnostech situačního řešení a o výpočtech vedení a o objektech technické infrastruktury. Uvádějí se návaznosti staveb technické infrastruktury na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Verze č. 222 0211/06 je určena pro obor příprava a realizace staveb, 4. ročník bakalářského studia v letním semestru, kde přednášková část trvá jen 7 týdnů a verze neobsahuje cvičení.

Povinná literatura:

HASÍK O.: Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2009. ŠRYTR P.: a kol. Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha, 1999. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další předpisy. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6 MEDEK, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, ČVUT, Praha, 2002

Doporučená literatura:

ČERMÁKOVÁ M.: Inžinierske siete. STU v Bratislave. Bratislava 2003. MEDEK F.: Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002. SYNÁČKOVÁ M., ŠRYTR P.: Inženýrské sítě. ČVUT Praha, 1999. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6 ŠRYTR P. a kol.: Městské inženýrství. Díl 1. 1998. Academia Praha ŠRYTR P. a kol.: Městské inženýrství. Díl 2. 2001. Academia Praha KNIHT, M., THOMSON, N.: Underground Infrastructure Research, A.A.Balkema Publishers, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, diskuse nad odbornými tématy, které byly probrány v rámci přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretická témata: 1. Úvod, technická infrastruktura, technické vybavení, vztahy v životním prostředí, terminologie 2. Zásobování vodou – koncepce, voda pitná, užitková, zdroje vody, akumulace vody, čerpací stanice, rozvod vody. 3. Vodovodní sítě – zásady navrhování, materiál, objekty, 4. Kanalizace – druhy odpadních vod, koncepce odvádění a čištění odpadních vod, stokování. 5. Stokové sítě – zásady navrhování, materiál, objekty, 6. Zásady řešení problematiky srážkových vod 7. Zásobování plynem – koncepce, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky plynu, rozvod plynu ke spotřebitelům. 8. Plynovody – Zásady navrhování, materiál, objekty, plynovodní přípojky. 9. Zásobování teplem – koncepce, zdroje tepla, druhy tepelných médií, rozvod tepla ke spotřebitelům. 10. Teplovody – materiál, objekty, primární a sekundární rozvod a přípojky k objektům. 12. Zásobování elektrickou energií – koncepce, druhy elektrických soustav, rozvod elektrické energie. 13. Sdělovací vedení, obnovitelné zdroje energii, produktovody. Řešení koordinace technické infrastruktury Praktická témata: 1. Vzájemné vztahy oborů technické infrastruktury, zkušenosti a dotazy k provozu technické infrastruktury. 2. Základní výpočty nároků na zdroje vody a na jejich rozvodné sítě, tlakové poměry vody v síti. 3. Technické náčrty základních objektů a vedení vodovodů. 4. Základní výpočty nároků na odvádění odpadních vod. 5. Technické náčrty základních objektů a materiálů stok 6. Základní výpočty nároků na zásobování plynem a na jejich rozvodné sítě. Tlakové poměry středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 7. Technické náčrty hlavních objektů a materiálů plynovodů. 8. Základní výpočty nároků na zásobování teplem. 9. Technické náčrty hlavních objektů a materiálů rozvodů tepla. 10. Základní výpočty nároků na zásobování elektrickou energií, parametry rozvodů. 11.Technické náčrty elektrických rozvodů a objektů podle jejich druhů.Ochranná pásma vedení technického vybavení. 12. Zpracovávání semestrální práce – objekty TI ve vztahu k urbanizovanému území + ochranná pásma 13.Zásady prostorového uspořádání vedení a objektů technické infrastruktury.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní