222-0404/02 – Ekonomika ve stavebnictví (EKS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Průřezový předmět poskytující studentům základní znalosti o stavební ekonomice a managementu ve stavebnictví se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Je zdůrazněn technický aspekt ekonomiky stavebnictví s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Význam ekonomiky stavebnictví a managementu ve stavebnictví roste v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje v investicích. Zahrnuje soubor poznatků ze stavební ekonomiky a managementu se zřetelem ke stavebnímu dílu. Zabývá se stavebním dílem a subjekty podílejícími se na jeho vzniku, zejména rozhodováním v ekonomických otázkách, rozpočtování, financování a ekonomického hodnocení stavby. Podrobně rozebírá a specifikuje činnosti hlavních účastníků výstavbového projektu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět podává informace o podmínkách stavebního trhu a právního postavení stavebních společností, včetně závazkových vztahů ve výstavbě. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem přímých účastníků výstavby a plánování a řízení výrobního procesu. Dále je probírána tématika organizace a řízení stavebních společností. Podrobněji je osvětlena vlastní realizace staveb, bezpečnost práce při výstavbě a systému řízení jakosti včetně podmínek realizace ve smyslu ISO. Student získá potřebné znalosti o vztazích a fungování stavebního podniku v prostředí tržní ekonomiky, jeho organizační výstavbě a řízení výroby.

Povinná literatura:

KUDA, F., BERAN, V. DLASK, P., WERNEROVÁ, E.: Management ekonomiky správy majetku. Proffesional Publishing, Praha, 2017. ISBN 978-80- 88260-03- 5 JARSKÝ, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 TOMÁNKOVÁ, J. a kol. Příprava a řízení staveb, ČVUT 2008 TOMÁNKOVÁ, J. a kol. Management staveb, FinEco ČVUT 2013 MĚŠŤANOVÁ, D. a kol: Příprava a provoz staveb. Informatorium, Praha 2012

Doporučená literatura:

HÁJEK, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 MOKRÝ, J., SLADKOVSKÝ, J.: Zařízení staveniště. ČSSI Praha 1996 NOVÁK, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 VOZÁB, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podnikání a podnik. Podnikatelské činnosti spjaté s realizací staveb. 2. Stavební podnik, stavební výrobní proces, podnikové činnosti, okolí. 3. Hospodaření a financování podniku 4. Majetek podniku, skladové hospodářství, MTZ 5. Pracovníci podniku, personální management 6. Organizace a řízení stavebního podniku, organizační řád, organizační schema 7. Management stavebního podniku, bezpečnostní management, controlling 8. Způsoby řízení podniku z ekonomického hlediska ( nákladové řízení ) 9. Zabezpečení kvality stavebního díla ( výroby), systém managementu jakosti, ISO, 10. Management stavby, plánování a řízení výrobního procesu 11. Realizace stavby, orgány dozoru, 12. Kalkulace stavebního prací, druhy kalkulací 13. Fakturace stavebních prací a inženýrské činnosti 14. Dokumentace o průběhu realizace stavby. Předání a převzetí stavby. Kolaudace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Písemný text z tematických okruhů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.