222-0405/01 – Právní prostředí ve stavebnictví (PPR)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače ucelenou formou s aktuálními platnými právními předpisy a souvisejícími základními českými technickými normami, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva a tímto poskytnout dobrý teoretický základ pro budoucí kontakt s praxí, zejména pro fundovanou komunikaci s orgány veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět podává základní informace o stavebním právu a navazujících právních předpisů a českých technických norem. Součástí jsou znalosti obecně závazných předpisů k činnosti ve výstavbě.

Povinná literatura:

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Doporučená literatura:

ADÁMKOVÁ, P.: Stavba a občanský zákoník, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 1.vydání. 84 s., ISBN 978-80-87438-43-5 KRATOCHVÍLOVÁ, L., JEŽEK, M.: České technické normy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2009, 1.vydání. 124 s., ISBN 978-80-87093-92-4 MATHAUSEROVÁ, Z.: Hygienické předpisy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 1.vydání. 80 s., ISBN 978-80-87438-07-7 PACÁK, M.: Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007, 1.vydání. 105 s., ISBN 978-80-87093-34-4 SERAFIN, P. Vybrané předpisy stavebního práva, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013. 1.vydání. 432 s., ISBN 978-80-87438-42-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test z právních a normových předpisů

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání zpracování a kontrola zadaných tematických celků na cvičení v dopředu stanovených termínech. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících právních předpisů 2. Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 3. Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 4. Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 5. Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 6. Obecné požadavky na výstavbu – Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 7. Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 8. Vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 9. Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 10. Stavba a občanský zákoník (zákon č.89/2012 Sb.) 11. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) (zákon č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 12. Hygienické předpisy ve výstavbě 13. České technické normy ve vztahu prováděcích vyhlášek stavebního zákona, Technické podmínky MD (TP) 14. ČKAIT – zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a předpisová úroveň ČKAIT (Profesis)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní