222-0408/01 – Bezpečnost práce realizace a provozu staveb (BRS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Průřezový předmět poskytne souhrnné znalosti o základech problematiky bezpečnostního managementu a environmentálního managementu se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu a ochraně životního prostředí. Studijní předmět je rozdělen do tří částí, z nichž první je zaměřena na "Systém řízení BOZP ve firmě", druhá se týká "Systému řízení BOZP na staveništi" a třetí je věnována "Environmentálnímu managementu" a provozu staveb. Je zdůrazněn technický aspekt bezpečnostního managementu s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Poskytne orientaci v nových přístupech technického využívání BM v životním cyklu objektů, v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje v investicích.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

První část zahrnuje současný stav BOZP v ČR, (právní předpisy BOZP, apod.), systém řízení BOZP ve stavební firmě (základní prvky, požadavky, zásady a principy). Druhá část zahrnuje základní požadavky BOZP na bezpečnost staveb a stavebních činností, Organizace a řízení BOZP na staveništi, Koordinace prací na staveništi, BOZP při provádění stavebních činností, BOZP při používání, provozu, údržbě a opravách stavebních strojů, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení (VTZ), rizika spojená se stavebními činnostmi a opatření k jejich snižování a minimalizaci, pracovní úrazy ve stavebnictví, organizace a řízení dopravy na staveništi, organizace školení BOZP a informování na staveništi.Třetí část zahrnuje různé oblasti ochrany životního prostředí - Ochranu životního prostředí, Odpadové hospodářství, Ochrana vod, Ochrana ovzduší, Nakládání s chemickými látkami, Prevence závažných havárií.

Povinná literatura:

HÁJEK V. a kol.: Řízení stavební firmy (1999) Zákon o PO č. 67/2001 Sb., prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb. JARSKÝ, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb (CERM, Brno 2003 ) Společně bezpečně – Bezpečnost práce ve stavebnictví ( VÚBP 2002 ) JELEN, V.: Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb , ČVUT 2006 TOMÁNKOVÁ, J. a kol. Příprava a řízení staveb, ČVUT 2008 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí PROSTĚJOVSKÁ, Z. a kol. Management výstavbových projektů, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Doporučená literatura:

VOZÁB, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 JARSKÝ, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 KLEINOVÁ, L.: Systém řízení BOZP ve firmě. Učební texty. Praha, CIVOP, 2008 KLEINOVÁ, L.: Pracovní rizika. Učební texty. Praha, CIVOP, 2008 HENDERSON, J.: The facility manager's guide to safety and security. Boca Raton: CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-3772-2. www.bozpinfo.cz www.e-bozp.cz www.delnickaskola.cz www.stavebnitechnologie.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní legislativní předpisy v oblasti BOZP, zákoník práce Požadavky na projektovou, předvýrobní a výrobní přípravu stavby Úkoly účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce Způsobilost pracovníků pro stavební práce z hlediska BOZP Provádění stavebních prací ( zemní výkopové, ve výškách ) Provádění stavebních prací ( montážní, železářské, betonářské, zednické ) Provádění stavebních prací ostatních Základní dokumentace BOZP a bezpečnostní management Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP Požární ochrana, (MBP), odborná způsobilost v oblasti PO Posuzování vlivu staveb na životní prostředí – řízení EIA Zajištění ochrany životního prostředí (EMS) Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby, recyklace stavebního odpadu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní