222-0417/01 – Stavby pro zásobování energiemi (SZE)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti mají získat základní vědomosti a přehled o stavbách pro energetiku jako jsou stavby pro zásobování elektrickou energií, energetickými plyny a teplem, o obnovitelných a základních zdrojích energií, dále o zásadách výpočtu potřeby energií a výpočtu průtokových a tlakových poměrů trubních sítí. Základní znalosti si osvojí o výstavbě, údržbě a rekonstrukcích energetických sítí.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na charakteristiku základních částí staveb pro zásobování elektrickou energií, energetickými plyny, pro zásobování teplem včetně užitkové vody. Obsah výuky zahrnuje základní znalosti pro navrhování, provoz a rekonstrukce staveb pro zásobování energiemi především bytové a občanské zástavby. Uvádí se výchozí výpočtové metody pro zjištění potřeb energií a postup výpočtů pro dimenzování rozvodných sítí a objektů.

Povinná literatura:

ŠRYTR P.a kol.: Městské inženýrství (1), Academia Praha 1999 Zákon č.458/2000 Sb.(energetický zákon). Zákon č.183/2006 Sb.(stavební zákon). ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Další předpisy a technické normy podle seznamů v cit. podkladech. Nick Baker: Energy and Environment in Architecture: A Technical Design Guide - 2003 ISBN-13: 978-0419227700

Doporučená literatura:

ČERMÁKOVÁ M. Inžinierske siete. STU v Bratislave.2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata 1. Význam staveb pro zásobování energiemi v technické infrastruktuře a v regionálním rozvoji. 2. Výroba energií z neobnovitelných a z obnovitelných zdrojů. Přehled předpisů. 3. Zásobování elektrickou energií – koncepce, zdroje elektrické energie, druhy elektrických soustav, objekty. 4. Výpočty potřeby elektrické energie, rozvod elektrické energie ke spotřebitelům 5. Zásobování energetickými plyny – koncepce, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky plynu, Soustavy rozvodů plynu, objekty. 6. Výpočet potřeby plynu, rozvod plynu ke spotřebitelům 7. Zásobování teplem – koncepce, druhy tepelných médií a zdroje tepla. Soustavy rozvodů tepla a teplé užitkové vody (TUV) 8. Výpočet potřeby tepla, rozvod tepla ke spotřebitelům 9. Materiály a způsoby uložení podzemních a nadzemních vedení elektrifikačních a plynovodních sítí 10. Materiály a způsoby uložení podzemních a nadzemních teplovodních vedení, objekty 11. Ochranná a bezpečnostní pásma staveb pro energetiku. 12. Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 13 Využití kolektorů. Protikorozní ochrana podzemních energetických vedení. Témata praktická 1. Výpočet soudobých elektrických příkonů bytů a občanské vybavenosti, připojených na určité elektrické vedení - zadání programu 1. 2. Výpočet celkové roční a maximální hodinové potřeby zemního plynu pro bytový fond – zadání programu 2. 3.Výpočet tepelného příkonu budovy a roční potřeby tepla - zadání programu 3. 4. Zásady výpočtu tlakových ztrát v potrubí teplo(horko-)vodních (Bernoulliho rovnice ad.). 5. Zásady výpočtu průtokových a tlakových poměrů větevných horkovodních sítí a výpočet přenosu tepelného výkonu. 6. Zásady výpočtu průtokových a tlakových poměrů v nízko- a středotlakých plynovodních potrubích. 7. Provádění energetických staveb. 8. Rekonstrukce energetických staveb, bezvýkopové technologie – protlačování potrubí, vtahování trub do stávajícího trubního vedení. 9. Řešení situačních výkresů koordinace inženýrských sítí v intravilánu a extravilánu měst a obcí. Situace, příčné profily, technická zpráva 10. Prostor pro zpracování programu č. 4. 11. Exkurze – Elektrárna 12. Časová rezerva Písemné práce posluchačů se vypracují a odevzdají ve cvičení, programy jsou k odevzdání průběžně, nejpozději do začátku zápočtového týdne. Při použití výpočetního programu (v Excel ap.) je nutno při odevzdání programu cvičení ke kontrole doložit použitý výpočetní program (soubor)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S06) Prostředí staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S04) Městské inženýrství MIS K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní