222-0500/01 – Inženýrské sítě (IS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technickými vědomostmi o všech druzích inženýrských sítí včetně objektů. Základní vědomosti se doplňují podrobnějšími technickými zásadami a výpočty potřebnými pro řešení koncepcí a podrobnějších návrhů, výstavby a údržby inženýrských sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí rozhodování a tvorbu koncepce pro technické vybavení daného území, pro projektování a investiční činnost ve městech a obcích. Zároveň je zaměřen na koordinaci inženýrských sítí navzájem a s ostatními účastníky investičního procesu. Student získá potřebné znalosti v oblasti inženýrských sítí s přihlédnutím k jejich specifice – liniové stavby nadzemní, pozemní a podzemní. Dále se seznámí se základy dimenzování inženýrských sítí, zdrojů a objektů a se souvisejícími technickými normami pro užití v úrovni potřebné pro územní řízení.

Povinná literatura:

KUDA, F. a kol. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry, 1. vydání, IC ČKAIT, Praha 2022, ISBN 978-80-88265-39-9 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Kročová, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava, 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6.

Doporučená literatura:

Hasík, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. 2., upr. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN isbn978-80-248-1984-6 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR, ÚÚR, Brno 2008 MEDEK, F.: Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oddíl 1 – úvod, vodovody a kanalizace 1. Úvod, základní pojmy a vztahy inženýrských sítí. 2. Koncepce vodovodů, soustavy, zdroje, jejich ochrana, sítě, vodojemy, přípojky. 3. Koncepce kanalizace, odpadní vody, soustavy sítí, čistírny odpadních vod, přípojky, žumpy. 4. Výpočty vodovodních sítí. 5. Výpočty kanalizačních sítí. 6. Teorie grafů sítí, topologie inženýrských sítí, jejich zatížení a průtokové režimy. 7. Zásady řešení problematiky srážkových vod Oddíl 2 – energetické sítě a zdroje, elektronické komunikace 8. Koncepce zásobování elektřinou, soustavy, přípojky 9. Koncepce zásobování plynem, druhy plynu, soustavy, přípojky. 10. Koncepce zásobování teplem vč. teplou vodou, paliva, zdroje, soustavy, přípojky. 11. Koncepce a druhy elektronických komunikací. 12. Vybrané běžné objekty na sítích elektrických, plynovodních, teplovodních. 13. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Výpočty pro energetiku. 14. Ochranná a bezpečnostní pásma pro energetiku a spoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství OdR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství OdR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství OdR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství OdR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství OdR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství OdR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní