222-0500/02 – Inženýrské sítě (IS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technickými vědomostmi o všech druzích inženýrských sítí včetně objektů. Základní vědomosti se doplňují podrobnějšími technickými zásadami a výpočty potřebnými pro řešení koncepcí a podrobnějších návrhů, výstavby a údržby inženýrských sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí rozhodování a tvorbu koncepce pro technické vybavení daného území, pro projektování a investiční činnost ve městech a obcích. Zároveň je zaměřen na koordinaci inženýrských sítí navzájem a s ostatními účastníky investičního procesu. Student získá potřebné znalosti v oblasti inženýrských sítí s přihlédnutím k jejich specifice – liniové stavby nadzemní, pozemní a podzemní. Dále se seznámí se základy dimenzování inženýrských sítí, zdrojů a objektů a se souvisejícími technickými normami pro užití v úrovni potřebné pro územní řízení.

Povinná literatura:

KUDA, F. a kol. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry, 1. vydání, IC ČKAIT, Praha 2022, ISBN 978-80-88265-39-9 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Kročová, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava, 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6. HAMADA, M. et all. Critical Urban Infrastructure Handbook. Taylor & Francis, CRC Press, 2014. ISBN: 978-1-4665-9205-6

Doporučená literatura:

Hasík, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. 2., upr. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN isbn978-80-248-1984-6 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR, ÚÚR, Brno 2008 MEDEK, F.: Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, kontrola přečtené odborné literatury, odborná rozprava.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oddíl 1 – úvod, vodovody a kanalizace 1. Úvod, základní pojmy a vztahy inženýrských sítí. 2. Koncepce vodovodů, soustavy, zdroje, jejich ochrana, sítě, vodojemy, přípojky. 3. Koncepce kanalizace, odpadní vody, soustavy sítí, čistírny odpadních vod, přípojky, žumpy. 4. Výpočty vodovodních sítí. 5. Výpočty kanalizačních sítí. 6. Teorie grafů sítí, topologie inženýrských sítí, jejich zatížení a průtokové režimy. 7. Zásady řešení problematiky srážkových vod Oddíl 2 – energetické sítě a zdroje, elektronické komunikace 8. Koncepce zásobování elektřinou, soustavy, přípojky 9. Koncepce zásobování plynem, druhy plynu, soustavy, přípojky. 10. Koncepce zásobování teplem vč. teplou vodou, paliva, zdroje, soustavy, přípojky. 11. Koncepce a druhy elektronických komunikací. 12. Vybrané běžné objekty na sítích elektrických, plynovodních, teplovodních. 13. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Výpočty pro energetiku. 14. Ochranná a bezpečnostní pásma pro energetiku a spoje. Osnova cvičení 1. Vzájemné vztahy inženýrských sítí, zkušenosti a dotazy k provozu technické infrastruktury. 2. Základní výpočty nároků na zdroje vody a na jejich rozvodné sítě, tlakové poměry vody v síti. 3. Technické náčrty základních objektů a vedení vodovodů. 4. Základní výpočty nároků na odvádění odpadních vod. 5. Technické náčrty základních objektů a materiálů stok 6. Výpočet vsakovacích objektů problematiky srážkových vod 7. Základní výpočty nároků na zásobování plynem a na jejich rozvodné sítě. Tlakové poměry středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 8. Technické náčrty hlavních objektů a materiálů plynovodů. 9. Základní výpočty nároků na zásobování teplem. 10. Základní výpočty nároků na zásobování elektrickou energií, parametry rozvodů. 11.Technické náčrty elektrických rozvodů a objektů podle jejich druhů. 12.Ochranná pásma vedení technického vybavení. 13. Zpracovávání semestrální práce – objekty TI ve vztahu k urbanizovanému území + ochranná pásma 14.Zásady prostorového uspořádání vedení a objektů technické infrastruktury.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.