222-0501/02 – Veřejná infrastruktura I. (VI1)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti v oblasti problematiky veřejné infrastruktury, a to se zaměřením na občanské vybavení s důrazem na obecné a technické požadavky, včetně vztahu obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět veřejná infrastruktura I. pojednává o obecných technických požadavcích občanského vybavení, kterými jsou definovány stavebním zákonem stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Jednotlivé stavby jsou zároveň detailně analyzovány i z pohledu bezbariérového užívání pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním omezením – pohybovým, zrakovým a sluchovým.

Povinná literatura:

MATHAUSEROVÁ, Z.: Hygienické předpisy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 1.vydání. 80 s., ISBN 978-80-87438-07-7. ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání sportovních staveb, TP 1.4.1., Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2011, 1.vydání, 67 s., ISBN 978-80-87438-11-4 ŠESTÁKOVÁ,, I. a kol.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, Praha: MPSV ČR, 2012, 88 s. ISBN: 978-80-7421-042-6 ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny, ÚNMZ Praha ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha

Doporučená literatura:

STÝBLO, Z.:, Školské stavby, Nakladatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7 ŠESTÁKOVÁ, I., DVOŘÁK, O., BOUČEK, J.:, Stavby pro sociální služby, Nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03385-6 FOŘTL, K.: Zdravotnické stavby, Nakladatelství ČVUT 2009, ISBN 978-80-0104-256-4 ŠTÍPEK, J., PAROUBEK, J., PAPADOPOULOS: Nauka o stavbách. Administrativní budovy, Nakladatelství ČVUT, 2008, ISBN: 978-80-01-04150-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test z právních a normových předpisů ve vztahu k obecným technickým požadavkům občanského vybavení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura a občanské vybavení, základní právní předpisy a normové prostředí 2. Základní principy bezbariérového užívání staveb občanského vybavení ve vztahu podmínek snadného pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, metodika zajištění bezbariérového užívání staveb občanského vybavení 3. Stavby pro výchovu a školství – zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže (předškolní, základní a střední školství) 4. Vysoké školy a stavby pro vědu a výzkum, BUS vysokých škol a vědeckých institucí 5. Stavby pro tělovýchovu a sport – rekreační a venkovní hrací plochy obytných souborů 6. Stavby pro tělovýchovu a sport – sportovní plochy (hřiště, tělocvičny), koupaliště, bazény a lázně 7. Stavby pro zdravotnictví – zdravotnická zařízení ambulantní a lékárenské péče 8. Stavby pro zdravotnictví – nemocnice a léčebné lázně 9. Stavby sociální péče – druhy sociálních služeb se zaměřením na pobytové formy, materiálně-technický standard 10. Administrativní budovy – druhy, členění, dispoziční prvky 11. Stavby pro distribuci, obchod a služby – členění, provoz 12. Stavby veřejného stravování – formy stravovacích služeb, požadavky na prostorové uspořádání provozu 13. Stavby veřejného ubytování – kategorie a klasifikace ubytovacích zařízení, požadavky tříd klasifikace 14. Stavby pro kulturu – divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, čítárny

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku