222-0506/02 – Veřejná infrastruktura II. (VI2)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti v oblasti problematiky veřejné infrastruktury, a to se zaměřením na dopravní infrastrukturu, veřejné prostranství a doplnění znalostí z technické infrastruktury s důrazem na obecné a technické požadavky, včetně vztahu obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět veřejná infrastruktura II. pojednává o obecných technických požadavcích staveb pozemních komunikací a veřejného prostranství, které jsou definovány stavebním zákonem jako součást veřejné infrastruktury a jenž jsou zřizovány nebo užívány ve veřejném zájmu. Nedílnou součástí je detailní analýza požadavků také z pohledu bezbariérového užívání pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním omezením – zejména osob s pohybovým a zrakovým omezením.

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4). PROFESIS: Profesní informační systém ČKAIT [online]. Praha: ČKAIT, 2003, aktualizace 2022 [cit. 2023-01-12]. Dostupné z: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/tp-1-4/ MELKOVÁ, P. a kol.: Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014, ISBN 978-80-87931-11-0 CEJPKOVÁ, L. a kol.: Principy tvorby veřejných prostranství, Brno: Kancelář architekta města Brna, 2019, ISBN 978-80-270-6463-2 Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích, Svaz měst a obcí ČR, SFDI ČSN 73 6110:2010 Projektování místních komunikací, Praha: ČNI ČSN 73 6425-1:2007 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště: Navrhování zastávek, Praha: ČNI ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha ČSN EN 17210:2021 Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Funkční požadavky, ÚNMZ Praha TNI CEN/TR 17621 Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Technické prováděcí požadavky a specifikace, ÚNMZ Praha TNI CEN/TR 17622 Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Posouzení shody, ÚNMZ Praha EN 17210:2021 Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements, CEN/CENELEC Brussels

Doporučená literatura:

BURDOVÁ, S., FIALA, P., PULTAR, L., KAPAL, T.: Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1), Praha: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT, vydání 2020 ŽABIČKA, Z., VRÁNA, J.: Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20), Praha: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT, vydání 2011, aktualizace 2020 HORA, D. a kol.: Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu, Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2022, ISBN 978-80-88377-45-0 MELKOVÁ, P. a kol.: Povrchy tramvajových tratí hl. m. Prahy, Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2016 FIALKA, V., NOVOTNÝ, R., HARCINÍK, J.: Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR, Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2015 Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. m. Prahy, Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2022 ŠRYTR, P., a kol.: Městské inženýrství 1. Praha: 1999, Academia, ISBN 80-200-0663-X. ŠRYTR, P., a kol.: Městské inženýrství 2. Praha: 2011, Academia, ISBN 80-200-0440-8. DLOUHÁ, E., SLABÝ, P.: Dopravní stavby a systémy 20, 30. Praha: 2002, ČVUT, ISBN 80-01-02453-9. Kolektiv autorů: PROSTORY – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, Partnerství, o.p.s., Brno 2012, ISBN 978-80-904918-6-1 KREJČÍ, V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup, NOEL 2000, Brno 2002, ISBN 80-86020-39-8 KOTAS, P.: Dopravní systémy a stavby. Praha: 2007, ČVUT, ISBN 978-80-01-03602-0. ĎURČANSKÁ, D., a kol.: Mestské komunikácie. Žilina: 2011, Žilinská univerzita v Žilině, ISBN 978-80-554-0303-8. GEHL, P.: Města pro lidi. Brno: 2012, Partnerství, ISBN 978-80-260-2080-6. ČABLOVÁ, M., a kol.: Prostory – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Brno, Partnerství, ISBN 978-80-904918-6-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test z právních a normových předpisů ve vztahu k obecným technickým požadavkům veřejných prostranství

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura a stavby dopravní, technické infrastruktury jako součást veřejného prostranství, základní právní předpisy a normové prostředí 2. Základní principy bezbariérového užívání staveb pozemních komunikací a veřejných prostranství ve vztahu podmínek snadného pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, metodika zajištění bezbariérového užívání 3. Pojem veřejné prostranství a jeho typologie, uspořádání, prvky veřejných prostranství 4. Typologie veřejných prostranství – tradiční typy 5. Typologie veřejných prostranství – specifické a doplňkové formy 6. Uspořádání veřejných prostranství – uspořádání uličních profilů 7. Uspořádání veřejných prostranství – části veřejných prostranství (pěší prostor, cyklistická doprava, parkování) 8. Uspořádání veřejných prostranství – části veřejných prostranství (místní komunikace, hospodaření s dešťovými vodami) 9. Uspořádání veřejných prostranství – části veřejných prostranství (zastávky městské hromadné dopravy) 10. Prvky veřejného prostranství – dopravní prvky 11. Prvky veřejného prostranství – technická infrastruktura 12. Prvky veřejného prostranství – materiály a povrchy 13. Prvky veřejného prostranství – stromy a vegetace 14. Prvky veřejného prostranství – mobiliář, reklama, umění ve veřejných prostranství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.