222-0507/01 – Stavebně ekonomická příprava staveb (SEK)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
BLA231 Ing. Jana Tichá Blahutová
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V projektu má student prokázat, že je schopen samostatně zpracovat zadané téma z oblasti organizace výstavby, ovládá technický způsob vyjadřování a umí pracovat s odbornou literaturou a technickými normami. Každá výsledná práce v předmětu Předmět musí obsahovat tří základní okruhy řešení: - návrh zařízení staveniště; - časový harmonogram k provozně-dispozičnímu a stavebně-technickému návrhu budovy, její připojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu, apod,; - ekonomickou část (ocenění, rozpočet, SWOT analýzu apod.).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět slouží k teoretickému seznámení s problematikou zásad organizace výstavby (ZOV), která je součástí řešení v diplomové práci. Cílem předmětu je prokázat teoretické a praktické vědomosti a dovednosti, které student získal v průběhu studia v oblasti ekonomiky stavebnictví a schopnost aplikace těchto vědomostí a dovedností při zpracování a řešení konkrétních úkolů studijního oboru Městské stavitelství a inženýrství. V této práci se snaží budoucí inženýr podat co nejlepší obraz o svých schopnostech, o úrovni svých znalostí a osvojení technického způsobu myšlení a vyjadřování, znalosti technické literatury, technických norem a jejich použití.

Povinná literatura:

KUDA, F., BERAN, V. DLASK, P., WERNEROVÁ, E.: Management ekonomiky správy majetku. Proffesional Publishing, Praha, 2017. ISBN 978-80- 88260-03- 5 JARSKÝ, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 MĚŠŤANOVÁ, D. a kol: Příprava a provoz staveb. Informatorium, Praha 2012 SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada 2003 SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck 1999

Doporučená literatura:

PLOS, Š. a kol.: Praktická příručka „Plánování území a projektování staveb“, Verlag Dashofer, Praha, 2002 HÁJEK, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 MOKRÝ, J., SLADKOVSKÝ, J.: Zařízení staveniště. ČSSI Praha 1996 NOVÁK, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 VOZÁB, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stavebně technologický projekt je vytvářen v rámci všech cvičení, zpracování semestrálního projektu je na základě reálných podkladů a výkresů. Projekt je zpracováván postupně dle požadovaného obsahu dokumentace (dle platné legislativy). Kontrola je prováděna individuálně, podle aktuální rozpracovanosti projektu a studenti jsou termínově vedeni k ukázkám dosavadních výsledků formou diskuze ve cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství EMP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství EMP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství EMP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství EMP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní