222-0510/02 – Stavební právo v městském inženýrství (SPMI)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače ucelenou formou s aktuálními platnými právními předpisy a souvisejícími základními českými technickými normami, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva a tímto poskytnout dobrý teoretický základ pro budoucí kontakt s praxí, zejména pro fundovanou komunikaci s orgány veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní informace o stavebním právu a navazujících právních předpisů a českých technických norem ve vztahu k oboru městského inženýrství. Součástí jsou znalosti obecně závazných předpisů k činnosti ve výstavbě.

Povinná literatura:

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 284/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona Zákon č.360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Doporučená literatura:

PÁNEK, M.: Technické požadavky na stavby a normové hodnoty, (A 3.11.1), Praha: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT, vydání 2019 MACHAČKOVÁ, J., PACÁK, M.: Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon (A 3.6), Praha: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT, vydání 2017, aktualizace 2021 ADÁMKOVÁ, P.: Stavba a občanský zákoník, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 1.vydání. 84 s., ISBN 978-80-87438-43-5 KRATOCHVÍLOVÁ, L., JEŽEK, M.: České technické normy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2009, 1.vydání. 124 s., ISBN 978-80-87093-92-4 MATHAUSEROVÁ, Z.: Hygienické předpisy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 1.vydání. 80 s., ISBN 978-80-87438-07-7 PACÁK, M.: Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007, 1.vydání. 105 s., ISBN 978-80-87093-34-4 SERAFIN, P. Vybrané předpisy stavebního práva, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013. 1.vydání. 432 s., ISBN 978-80-87438-42-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test z právních a normových předpisů

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících právních předpisů 2. Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 3. Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 4. Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 5. Obecné požadavky na výstavbu – vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 6. Obecné požadavky na výstavbu – Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 7. Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 8. Vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 9. Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 10. Stavba a občanský zákoník (zákon č.89/2012 Sb.) 11. Hygienické předpisy ve výstavbě 12. České technické normy ve vztahu prováděcích vyhlášek stavebního zákona 13. Technické podmínky MD (TP) 14. ČKAIT – zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a předpisová úroveň ČKAIT (Profesis)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.