222-0511/02 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity15
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prokázat teoretické a praktické vědomosti a dovednosti, které student získal v průběhu studia a schopnost aplikace těchto vědomostí a dovedností při zpracování a řešení konkrétních úkolů multidisciplinárního oboru městské inženýrství. V této práci se snaží budoucí inženýr podat co nejlepší obraz o svých schopnostech, o úrovni svých znalostí a osvojení technického způsobu myšlení a vyjadřování, znalosti technické literatury, technických norem a jejich použití. Diplomový projekt představuje vlastní těžiště práce, kdy již student zcela samostatně ze zpracovaného konceptu a odborných konzultací propracovává výsledný návrh, který ústí do projektového a pečlivého formálního zpracování práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Témata diplomových prací vycházejí z potřeb společenské praxe, z plánu vědecko-výzkumné činnosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnější a nejpříznivější obraz o svých schopnostech řešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a osvojení si nezbytných návyků technického způsobu vyjadřování, znalosti odborné literatury, technických norem a jejich využití. Téma diplomové práce může navazovat na bakalářskou práci, kterou student obhájil v bakalářském stupni studia. Témata diplomových prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující Katedrou městského inženýrství. Každá diplomová práce musí obsahovat minimálně dva ze tří základních okruhů řešení: - analýza a návrh využití řešeného území a jeho vybavení technickou infrastrukturou včetně potřebných výpočtů - tam, kde je předmětem zadání studie; - provozně-dispoziční a stavebně-technický návrh budovy, její připojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu, řešení vyvolané potřeby parkování a odstavování vozidel, návrh úprav okolí stavby, u zástavby proluk také technické a provozní řešení vazeb na okolí - tam, kde je předmětem zadání objektová studie; - ekonomickou část (ocenění, rozpočet, SWOT analýzu apod.)

Povinná literatura:

Interní předpis pro vypracování závěrečné práce Kuda, F. a kol. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry. Praha: ČKAIT, 2022. Technická knižnice (ČKAIT). ISBN 978-80-88265-39-9.,

Doporučená literatura:

NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consulinvest, Praha, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace s vedoucím závěrečné práce, společné konzultace tématicky zaměřené k jednotlivým částem řešení, vedení deníku diplomové práce. Zápočet je udělen po odevzdání závěrečné práce v souladu s patřičnými předpisy a s odevzdáním deníku diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání výtisku diplomové práce. Vedení deníku diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu tvorby diplomové práce: - zpracování podkladů - shromáždění teoretických poznatků, zaměřených na okruh řešených problémů - tvorba návrhů řešení a výběr výsledné varianty k dopracování - příprava textové části - příprava grafické části - konzultace se specialisty (inženýrské sítě, doprava, konstrukce) - vytvoření posteru - kompletace a dokončení závěrečné práce - odevzdání práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání závěrečné práce v souladu se zadáním práce a v souladu s platnými předpisy Fakulty stavební, VŠB-TUO a interním předpisem Katedry městského inženýrství.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.