222-0606/01 – BIM a technické vybavení v území Smart Cities (BIMSC)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí zejména se zásadami urbanismu a územního plánování a veřejné infrastruktury se zaměřením na dopravní a technickou infrastrukturu, veřejné prostranství s důrazem na obecné a technické požadavky. Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v základní terminologii, budou rozumět základním nástrojům územního plánování, získají znalosti v oblasti návrhu a koordinace dopravního a technického vybavení území a budou znát základní zásady návrhů veřejných prostorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá základními zásadami praktického fungování měst. Jedná se především o základní nástroje územního plánování jakožto nejdůležitější zdroje informací o současném stavu a nejbližší budoucnosti všech urbanizovaných území, dále navazují pravidla pro celkovou koordinaci staveb ve veřejném prostoru včetně staveb dopravní a technické infrastruktury s nedílnou součástí, a to požadavků z pohledu bezbariérového užívání veřejných prostranství. Při výuce jsou použity i ilustrační ukázky prvků a činností užívaných pro fungování města s pomocí moderních technologií – tzv. SmartCities.

Povinná literatura:

PACLOVÁ, Hana. Územní plánování a související problematika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 9788024828220. GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, c2012. ISBN 978-80-260-2080-6. ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství, 1. díl. Praha: Academia Praha, 1999. ISBN 80-200-0663-X. MELKOVÁ, P. a kol.: Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014, ISBN 978-80-87931-11-0. ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1. vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích, Svaz měst a obcí ČR, SFDI.

Doporučená literatura:

KUTA, Vítězslav. Urbanismus a teorie stavby měst: vybrané kapitoly z urbanismu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2820-6. MEDEK, František. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2005, ISBN: 978-80-0103303610. ČABLOVÁ, M., a kol. Prostory – průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Brno, Partnerství, ISBN 978-80-904918-6-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, ke které student může přistoupit po získání zápočtu.

E-learning

Studentům bude k dispozici elektronická verze studijních opor.

Další požadavky na studenta

Student se musí zúčastnit min. 70 % konaných cvičení a vypracovat programy zaměřené na praktické aspekty probíraného učiva, a to v požadované kvalitě a čase.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní pojmy, seznámení s problematikou. 2. Základní principy fungování územně plánovací činnosti na území ČR. 3. Hlavní městské funkce a jejich základní vztahy a vazby. 4. Základní nástroje územního plánování – Politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje. 5. Základní nástroje územního plánování – územní plán, regulační plán. 6. Koncepce vodovodů (soustavy, zdroje, jejich ochrana, sítě, vodojemy, přípojky). 7. Koncepce kanalizace (odpadní vody, soustavy, čištění odpadních vod, přípojky). 8. Koncepce zásobování elektřinou (soustavy, objekty, přípojky) a druhy elektronických komunikací. 9. Koncepce zásobování plynem (druhy plynu, soustavy, přípojky) a koncepce zásobování teplem (paliva, zdroje, soustavy, přípojky). 10. Problematiky veřejné infrastruktury - veřejná infrastruktura a stavby dopravní infrastruktury jako součást veřejného prostranství, základní právní předpisy a normové prostředí. 11. Základní principy bezbariérového užívání staveb pozemních komunikací a veřejných prostranství ve vztahu podmínek snadného pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 12. Metodika zajištění bezbariérového užívání – bezbariérové trasy území. 13. Pojem veřejné prostranství a jeho typologie, uspořádání, prvky veřejných prostranství. 14. Závěrečná rekapitulace, časová rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování cvičení, závěrečný test, odevzdání programů a zvládnutí písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní