222-0607/01 – Space management (SPM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat základní znalosti o zásadách tvorby pro navrhování staveb obytných, občanského vybavení a pro zaměstnání ve vztahu obecných a technických požadavků, včetně požadavků na bezbariérové užívání ve vazbě na optimalizaci využití jednotlivých prostor. Nedílnou součástí je zvládnutí orientace v právních předpisech a českých technických normách ovlivňující návrh objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pojednává o základních požadavcích na stavby z pohledu ochrany veřejného zájmu a ve vztahu obecných a technických požadavků, včetně požadavků na bezbariérové užívání staveb, stanovené právními předpisy a českými technickými normami.

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání sportovních staveb, TP 1.4.1., Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2011, 1.vydání, 67 s., ISBN 978-80-87438-11-4 ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny, ÚNMZ Praha ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Doporučená literatura:

STÝBLO, Z.:, Školské stavby, Nakladatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04570-7 ŠESTÁKOVÁ, I., DVOŘÁK, O., BOUČEK, J.:, Stavby pro sociální služby, Nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03385-6 FOŘTL, K.: Zdravotnické stavby, Nakladatelství ČVUT 2009, ISBN 978-80-0104-256-4 ŠTÍPEK, J., PAROUBEK, J., PAPADOPOULOS: Nauka o stavbách. Administrativní budovy, Nakladatelství ČVUT, 2008, ISBN: 978-80-01 NEUFERT, P. Architects Data, Wiley-Blackwell 2012. 4st edition. 593 p, ISBN 978-1-4051-9253-8 MATHAUSEROVÁ, Z.: Hygienické předpisy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 1.vydání. 80 s., ISBN 978-80-87438-07-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test z právních a normových předpisů ve vztahu k obecným a technickým požadavkům na stavby.

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování testu z právních a normových předpisů. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, základní pojmy a terminologie staveb občanského vybavení a staveb výrobních 2. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení 3. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb pro zaměstnávání 4. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství 5. Stavby pro dopravu – odstavné a parkovací plochy, garáže, zvláštní technické požadavky 6. Stavby pro sociální služby – zařízení sociálních služeb, technické požadavky 7. Stavby ubytovacích zařízení a zvláštní technické požadavky 8. Stavby pro obchod, hygienické požadavky prodejen potravin a rozsah vybavení prodejen 9. Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení 10. Stavby škol a předškolních zařízení a zvláštní technické požadavky 11. Rekreační a sportovní zařízení v obytných souborech, hygienické podmínky a bezpečnostní požadavky 12. Administrativní budovy a prostory, technické požadavky normového prostředí 13. Stavby pro výrobu a skladování a zvláštní technické požadavky 14. Prostorová skladby průmyslového areálu, výrobní zóny a technické požadavky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování cvičení, závěrečný test, odevzdání programů a zvládnutí písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring IMM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní